Przejdź do stopki

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe

Treść

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe

 

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr

 

Przedmiotem projektu jest wymiana w 126 budynkach na terenie gminy Szczawnica przestarzałych źródeł ciepła na:
1. piece na gaz (2 szt.)
2. kotły na biomasę (w tym pelet i drzewo - 109 szt.)
3. pompy ciepła (15 szt)
Przestawione założenia co do liczby i rodzaju nowego źródła ciepła zostały oszacowane na podstawie przeprowadzonego przez Wnioskodawcę badania ankietowego.
Projekt będzie realizowany w kilu etapach:
1. aplikowanie o środki w ramach konkursu, wraz z przygotowaniem listy osób zainteresowanych udziałem w projekcie (Wnioskodawca dysponuje bazą mieszkańców wraz z
listą rezerwową)
2. wykonanie oceny energetycznej wszystkich budynków przez podmiot wybrany przez UMWM,
3. ostateczne decyzje o przystąpieniu do projektu oraz podpisywanie umów z odbiorcami
4. wymiana źródeł ciepła wraz z niezbędnymi instalacjami
5. weryfikacja i kontrola wykonanych prac i spełnienia wymogów konkursu
6. rozliczenie projektu.
W ramach projektu przewidziana jest wymiana starych kotłów na nowe charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Przykłady takich urządzeń np. kotłów na pelet czy na drzewo można znaleźć
na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
Całkowita wartość projektu: 1 840 682,52 zł
Wartość dofinansowania: 1 813 076,80 zł

 

Uchwała nr 305 (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.pdf)

Kopia zaswiadczenie o pomocy de minimis (.xlsx)

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (.pdf)

Oświadczenie vat (.docx)

RODO (.docx)

Załącznik nr 1 (.doc)

Załącznik nr 2 (.doc)

Załącznik nr 3 (.doc)

Załącznik nr 4 (.doc)

Załącznik nr 5 (.doc)

 

 

Informacje w prasie (wycinki):

Z Doliny Grajcarka 326

Z Doliny Grajcarka 327

Z Doliny Grajcarka 329

Z Doliny Grajcarka 332

Z Doliny Grajcarka 337

Z Doliny Grajcarka 338 - wkładka (.jpg)

Z Doliny Grajcarka 340 - wkładka (.jpg)