wróć
Konkurs „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”

Konkurs „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy
zaprasza do udziału w konkursie
„Śladami ks. Franciszka Blachnickiego” 

1.Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom postaci ks. Franciszka Blachnickiego, a także jego przesłań i dorobku. Codziennie spotykamy się z ludźmi, którzy na swojej drodze w mniejszym lub większym stopniu zetknęli się z dziełami ks. Franciszka Blachnickiego i nie zawsze są nawet tego świadomi. Zadaniem uczestników jest zauważyć w swoim życiu lub otoczeniu postać ks. Franciszka Blachnickiego i wykonać pracę plastyczną lub fotograficzną nawiązującą do tematu konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
2.Przepisy dotyczące prac:
-Każdy uczestnik może przedstawić jedną lub po jednej z dwóch kategorii pracę konkursową.
-Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
-Każda praca powinna być opatrzona w: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz telefon kontaktowy opiekuna.
-Prace powinny być wykonane indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
-Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających kryteriów tematycznych oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.
-Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
-Prace plastyczne
Technika pracy dowolna, minimalny rozmiar pracy – format A3.
-Fotograficznych
Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą. Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fotomontaż, są niedopuszczalne. Minimalny rozmiar fotografii 13x18cm .
3.Terminarz
-Termin nadsyłania i składania prac mija 15 marca 2021r.
-Prace należy dostarczyć do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy osobiście lub przesyłką pocztową, a w przypadku pracy fotograficznej można w formie elektronicznej na adres: sekretariat@psb.szkolybranzowe.edu.pl. Liczymy na kreatywność artystów.
-Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
-Oficjalne zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 24 marca 2021r. Laureaci zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu oficjalnego wręczenia nagród. Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie w Pienińskiej Szkole -Branżowej I stopnia w Szczawnicy, na stronie internetowej szkoły www.psb.szkolybranzowe.edu.pl  oraz w miejscach wskazanych przez sponsorów.
-Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatora: www.psb.szkolybranzowe.edu.pl oraz patronów.
4.Nagrody
-Za zajęcie I, II i III miejsca organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu i szkoły przez nich reprezentowane otrzymają dyplomy uczestnictwa.
5.Wykorzystanie prac
-Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.psb.szkolybranzowe.edu.pl  oraz na profilu szkoły na Facebooku.
-Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
-Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu.
-Zgłoszenie do konkursu jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w związku z udziałem w konkursie plastyczno - fotograficznym „Śladami ks. Franciszka Blachnickiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004r. poz.1182).  

6.Organizator:
Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy
34-460 Szczawnica ul. Szlachtowska 75b
tel/fax: 18 262 15 23
7.Konkurs został objęty patronatem:

ilustracja obrazuje loga patronów wydarzenia jakim jest konkurs, widać logo Miasta i Gminy Szczawnica, Pieninyinfo, Z doliny Grajcarka, Miejskiego Ośrodka Kultury.

KARTA ZGŁOSZENIOWA.DOC

(dokument do pobrania)