wróć
Konkurs Śpiewaków Ludowych „Góralskie śpiywanie”

Konkurs Śpiewaków Ludowych „Góralskie śpiywanie”

1.Konkurs Śpiewaków Ludowych
„Góralskie śpiywanie”
EDYCJA ON-LINE 26 kwiecień 2021 r.

REGULAMIN
CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie i popularyzacja tradycji śpiewu ludowego, autentycznego repertuaru i stylu wykonawczego oraz dokumentacja bogactwa muzycznego górskich grup etnograficznych.
2. Przegląd i kwalifikacja najlepszych wykonawców do udziału w przeglądzie regionalnym, który wyłoni reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
1. W konkursie mogą wziąć udział grupy śpiewacze, śpiewacy soliści oraz mistrzowie z uczniami z terenu POWIATU NOWOTARSKIEGO obejmującego Gminy: Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary oraz Miasta: Nowy Targ, Szczawnica, Rabka-Zdrój.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat za wyjątkiem kategorii mistrza i ucznia
3. Grupa śpiewacza może liczyć maksymalnie 6 osób.
4. Śpiewacy występują w konkursie bez towarzyszenia instrumentów.
5. Czas występu do 8 minut.
6. Spośród laureatów konkursu powiatowego Komisja Artystyczna dokona rekomendacji na przegląd regionalny.
7. Uzyskanie rekomendacji Komisji Artystycznej na poziomie regionalnym umożliwi Wykonawcy/Wykonawcom/ reprezentowanie Małopolski na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku bieżącym.
KRYTERIA OCENY:
1. Dobór melodii i tekstów gwarowych zgodnych z tradycją regionu.
2. Zachowanie właściwego stylu wykonawczego.
3. Zróżnicowanie repertuarowe.
4. Czystość brzmienia.
5. Ogólny wyraz artystyczny i tradycyjny strój.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać nagrania wideofonicznego własnej prezentacji i przesłać zarejestrowany film wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem uczestnika/osoby upoważnionej) w nieprzekraczalnym terminie do 20 KWIETNIA   2021 r.
2. Nagranie należy wykonać w układzie poziomym przy pomocy urządzenia nagrywającego np. kamery, smartfona umieszczonego na statywie lub zamocowanego w inny stabilny sposób.
3. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku – nie niższe niż tryb wideo 720p (rozdzielczość 1280×720) oraz przepływność dźwięku na poziomie 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
4. Nagranie musi być aktualne, dokonane od momentu ogłoszenia konkursu, nie montowane z fragmentów, ukazujące w pełni wykonawców.
5. Film - wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do siedziby organizatora na elektronicznym nośniku danych - DVD, pendrive, na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu  34-400 Nowy Targ  ul. Jana Kazimierza 20 do  20 KWIETNIA 2021r.
6. Nagrania zostaną przedstawione powołanej przez organizatora Komisji Artystycznej, która dokona oceny prezentacji konkursowych.
7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną 26 KWIETNIA 2021 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu:  pck.nowotarski.org.pl
8. Nagrania filmowe laureatów publikowane będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu: pck.nowotarski.org.pl od dnia 27 KWIETNIA 2021.
9. Dodatkowych informacji udziela Marcin Kudasik,  tel. 18 26 62 785, mail: pck.marcin.kudasik@nowotarski.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz finansowe w wysokości zależnej od posiadanych środków finansowych.
2. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
5. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
6. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie: pck.nowotarski.org.pl
7. Dyplomy oraz nagrody finansowe do odbioru osobistego w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu w dniach 26 – 30 kwietnia w godzinach 8 – 14
ORGANIZATOR:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20
tel. 182662785 email:promocja@nowotarski.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją
1. Konkursu Śpiewaków Ludowych - EDYCJA ON-LINE jest Pan Tadeusz Watycha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.  Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20
Kontakt z Administratorem: tel. 182662785 email:promocja@nowotarski.pl
Załączniki:
Karta zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych