wróć

Konsultacje społeczne - aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER przedstawiamy propozycję zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczy:
1. zwiększenia budżetu przeznaczonego na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 o kwotę 409 000,00 euro z przeznaczeniem na:
•rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD, dodatkowe środki w wysokości 100 000 euro,
•promowanie obszaru w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu, dodatkowe środki w wysokości 31 100 euro,
•podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 150 000 euro,
•rozwój działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 127 900 euro,
2. zwiększenia budżetu przeznaczonego na koszty bieżące bura LGD w ramach poddziałania 19.4 o kwotę 49 080 euro,
3. dostosowania wskaźników produktu i rezultatu do zwiększonego budżetu poszczególnych Przedsięwzięć,
4. przesunięcia realizacji Przedsięwzięcia 1.1.5. z lat 2019 – 2021 na lata 2022 – 2024
5. aktualizacji:
Procedury monitoringu i ewaluacji Załącznik nr 2 do Strategii,
Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii,

W poniższym linku można zapoznać się z proponowanymi zmianami - http://www.leadergorce-pieniny.pl/zwiekszenie-budzetu-i-wskaznikow-strategii-konsultacje-zmian-lsr.html
Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłać mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.