wróć

Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 15.06.2022 r.

Znak: RIOŚ.6733.3.2022.MS

OBWIESZCZENIE

 

 

                 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuję, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: . „Budowa linii kablowej SN relacji ST TR przy ul. Aleja Wędkarzy w Krościenku nad Dunajcem do ST TR przy ul. Pod Sadami - zlokalizowanej na dz. ewid. nr 5579, 224/1, 5577, 5576, 2854, 5474/1, 2851/1 z obr. 0001 miasta Szczawnica” można zapoznać się z aktami postępowania, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 18 262 22 03 wew. 28.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi