Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2024

Treść

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.14.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2024r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r., poz. 40), art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Szczawnicy nr LXVIII/494/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia na rok
2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku
2024.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Otwarty konkurs ofert ogłasza się
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica,
3. na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu/
Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się na stronie podmiotowej BIP (link), oraz w załączniku poniżej:

Zarządzenie 0050.OW.14.2024 Konkurs ofert 2024 (.pdf)