Przejdź do stopki

Ciepłe mieszkanie nabór II

Treść

Ciepłe Mieszkanie nabór II

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

BENEFICJENCI:

OSOBY FIZYCZNE posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone
w Programie

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł, gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł w ramach Części 1) Programu,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 18 000 zł, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu.
  • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 20 000 zł, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

 

Wniosek składa się w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. Regulamin, wniosek oraz wszelkie niezbędne załączniki możliwe są do pobrania pod artykułem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie  oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie www.wfos.krakow.pl.

 

instrukcja wypełnienia wniosku (.pdf)
Regulamin (.pdf)
Zalacznik-1_-do-PPCM-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych_cz1_3 (.pdf)
Zalacznik-1a-_-do-PPCM-_wykaz-kosztow_-cz-4 (.pdf)
Załącznik 1_wniosek o udzielenie dofinansowania (.pdf)
Załącznik 2_Zgoda współwłaściciela na wykonanie inwestycji (.pdf)
Załącznik 3_wzór pełnomocnictwa (.pdf)
Załącznik 4_zgoda współmałżonka (.pdf)
Załącznik 5_wzór protokołu odbioru (.pdf)
Załącznik 6_wniosek o płatność (.pdf)
Załącznik 7_zestawienie dokumentów (.pdf)
Załącznik 8_oświadczenie (.pdf)
Załącznik 9_Dokument podsumowujący audyt energetyczny (.pdf)