Przejdź do stopki

Nabór na wolne stanowisko kierownicze

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze.

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 34-460 Szczawnica ul. Zawodzie 19c.

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

III. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 

1.Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne, zarządzanie).
7) ogólny staż pracy minimum 5 lat- preferowany staż minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
8) znajomość zagadnień i przepisów prawa a w szczególności dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i prawa pracy.
9) w procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające staż pracy w administracji.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy:
a) z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
b) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
c) z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
d) z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
e) z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
f) z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
g) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
h) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
i) z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych
j) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
2) umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel);
3) umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji;
4) samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, terminowość, cierpliwość;
5) zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
6) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i współpracownikami;
7) poczucie odpowiedzialności i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

IV. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie zakładem budżetowym- Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej (dalej Zakład) celem właściwego jego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie Zakładu.
 
2. Do obowiązków dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
2) ustalenie i prowadzenie organizacji wewnętrznej zakładu;
3) opracowanie planów rzeczowo-finansowych zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków do optymalnej realizacji celów i zadań;
4) systematyczne przygotowywanie i gromadzenie informacji o stanie gospodarki kierowanej jednostki;
5) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, w tym w zakresie:
- zaopatrzenia ludności w wodę, remontów i konserwacji urządzeń i sieci, utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej,
- utrzymania czystości i zlecenie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów zieleni gminnej i obiektów użyteczności publicznej,
- zadrzewień,
- bieżącego utrzymania dróg gminnych (letniego i zimowego),
- prowadzenia składowiska odpadów w Jaworkach,
- odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców;
6) prowadzenie właściwej polityki płacowej i kadrowej;
7) zapewnienie przestrzegania przepisów BHO i P.Poz. w jednostce;
8) dokonywanie szczegółowego podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności  pomiędzy pracowników zakładu;
9) zapewnienie właściwej organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami,;
10) organizowanie i wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej oraz Strategii Rozwoju Miasta a także poleceń Burmistrza;
11) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica a w szczególności z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Szczawnica, instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań;
12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń sprawozdań, informacji oraz analiz na potrzeby Rady Miasta i Burmistrza;
13) współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu i sprawozdania z  jego wykonania;
14) wykonywanie budżetu Miasta zgodnie z zasadami gospodarki finansowej i przepisów o zamówieniach publicznych a także informowanie  możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania zadań;
15) identyfikacja programów Unii Europejskiej oraz inicjatyw wspólnotowych i inicjowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystywaniem środków Unii Europejskiej;
16) prowadzenie  stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych, tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskania środków pomocowych;
17) współpraca i współdziałanie z radnymi, komisjami Rady i organami jednostek pomocniczych, zarządami osiedli,
18) samokształcenie i szkolenie w celu aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji pracowniczych zgodnie z potrzebami Zakładu;
19) doskonalenie organizacji, metod i form pracy dla zapewnienia sprawnej, kulturalnej i terminowej obsługi klientów;
20) informowanie Burmistrza o swojej pracy i podejmowanych działaniach a także o zagrożeniach i przeszkodach w realizacji zadań;
21) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

3. Dyrektor MZGK ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań, za wyniki ekonomiczne kierowanego Zakładu, za prowadzenie Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe wykorzystywanie posiadanych uprawnień.

4. Zatrudnienie dyrektora nastąpi od 1 października 2024r.


     V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i inne umiejętności przydatne na stanowisku pracy oraz ewentualnie referencje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
11) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).
Oraz własnoręcznym podpisem

     VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym  terminie
do dnia 5 lipca 2024r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica (podpisane własnoręcznie) lub na skrytkę ePUAP: /n1oefx6746/SkrytkaESP (opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się, zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


 VII. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych:
W maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.     

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
- I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
- II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy podejmie decyzję o wyborze.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  oraz tablicy  ogłoszeń  znajdującej się w Urzędzie  Miasta i Gminy.

IX. Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@szczawnica.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku zatrudnienia Pani/Pana u Administratora dane w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną upowszechnione w siedzibie Administratora i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada o 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych w przypadkach określonych w przepisach RODO a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie.
 

19 czerwca 2024

kwestionariusz_osobowy_dla_ubiegajacego_sie_o_zatrudnienie (.pdf)

Kwestionaroisz_osobowy (.docx)