Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 31.08.2020 godz. 15:00

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godzinie 15:00.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2020/2021.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZASKALSKIE 4", przyjętego Uchwałą Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 marca 2018r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 kwietnia 2018r. poz. 3306).
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięcia skarg:
a) z dnia 17 maja 2020 roku,
b) z dnia 21 maja 2020 roku,
c) dnia 1 czerwca 2020 roku,
d) z dnia 8 czerwca 2020 roku.
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.


W zależności od sytuacji epidemicznej, posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub w systemie online. Informacja na ten temat zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Tagi