XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY
zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
Sesja odbędzie się 7 września 2020 r, o godz. 15:00.

 

W zależności od sytuacji epidemicznej, sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub w systemie online.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXIII sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXIII zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZASKALSKIE 4", przyjętego Uchwałą Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 marca 2018r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 kwietnia 2018r. poz. 3306).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
15. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia skarg:
a) z dnia 17 maja 2020 roku,
b) z dnia 21 maja 2020 roku,
c) z dnia 1 czerwca 2020 roku,
d) z dnia 8 czerwca 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

Tagi