Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Dożywianie dzieci w szkole odbywa się w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Wojewody.

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczawnicy, w celu złożenia wniosku o przyznanie takiej formy pomocy.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wyjścia w teren redukujemy do niezbędnego minimum. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny: 18 2621066 lub mailowy: mopsszczawnica@pro.onet.pl  w celu ustalenia sposobu dostarczenia niezbędnych dokumentów. Zapraszam!

 


Lidia Misztal.
Kierownik MGOPS w Szczawnicy

Tagi