Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko pracy: ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych.


I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
Wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, w tym:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. wykształcenie wyższe techniczne.
W procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające staż pracy w administracji.


II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1. znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
2. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
3. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
4. znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
5. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6. znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach komunalnych,
7. znajomość ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
8. znajomość ustawy z dnia 13 sierpnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
9. znajomość ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
10. znajomość ustawy z  dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
11. znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane,
12. umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel),
13. umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
14. samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
15. prawo jazdy kategorii B.


III. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
1. Prowadzenie spraw z zakresu Wspólnot Mieszkaniowych w szczególności:
a. reprezentowanie Miasta i Gminy Szczawnica jako właściciela lokali wyodrębnionych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
b. współpraca z właścicielami lokali wyodrębnionych oraz współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie:
- informacji i przyjmowania skierowanych do referatu pism oraz przygotowanie odpowiedzi, a w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu kierowanie spraw celem podjęcia uchwały przez współwłaścicieli we wspólnotach mieszkaniowych,
- wyrażanie stanowiska Miasta i Gminy Szczawnica w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnicy,
- prawidłowości podejmowania uchwał przez wspólnoty Mieszkaniowe,
- konsultacji z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych dotyczących przekazywania zarządu,
- analizowanie kosztów zarządu,
- nadzór nad prawidłowości rozliczeń wspólnot mieszkaniowych,
- udziału w zebraniach wspólnot,
2. W zakresie komunalnych lokali mieszkalnych:
a. zarządzanie lokalami użytkowymi i mieszkalnymi w tym socjalnymi i zastępczymi, będącymi w zasobach komunalnych,
b. realizacja zasad polityki czynszowej,
3. wydawanie przydziałów lokali i zamian lokali, w tym:
- zarządzanie częściami wspólnymi obiektów mienia komunalnego,
- przejmowanie zakładowych lokali mieszkalnych,
- egzekucja w sprawach lokalowych,
- nadzór nad prowadzeniem administracji wspólnot mieszkaniowych,
c. współpraca z MGOPS w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych.
3. Sprawowanie obowiązków koordynatora dostępności zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696).
4. Administrowanie budynkami mieszkalnymi, budynkiem użyteczności publicznej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 oraz budynkiem Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Szalaya 103.
5.  Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Mieście i Gminie Szczawnica:
a. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
b. realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Mieście i Gminie Szczawnica, w
tym nadzoru nad stanem sanitarnym oraz utrzymaniem czystości i porządku w Mieście i Gminie Szczawnica,
c. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi na wniosek starosty powiatu lub wojewody,
d. opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
e. opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
6. organizacja i nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk śmieci,
7. prowadzenie ewidencji szamb, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, współpraca ze Strażą Miejską i MZGK w tym zakresie,
8. prowadzenie ewidencji lokalnych sieci wodociągowych (studni przydomowych),
9. wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
10. przygotowywanie decyzji w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
11. wydawanie decyzji i postanowień w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.
6. Działalność inwestycyjna:
a. współpraca z administracją rządową, samorządem województwa, samorządem gminnym oraz gminami, w zakresie rozwoju lokalnego, oraz pozyskiwania środków krajowych dotyczącego zakresu zadań Gminy oraz w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych i programów rozwojowych Gminy,
b. bieżące analizowanie i studiowanie dokumentów z zakresu rozwoju lokalnego, wytycznych i przepisów prawa w tym zakresie,
c. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy związanymi z uczestnictwem w projektach współfinansowanych z funduszy krajowych,
d. wstępne opiniowanie wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki organizacyjne gminy do funduszy krajowych,
e. przygotowywanie aplikacji o środki strukturalne, pozabudżetowe,
f. koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów, a w szczególności ze środków dysponowanych w ramach skutków klęsk żywiołowych, dróg dojazdowych do pól,
g. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowywania wniosków w ramach wybranych lub wytypowanych programów oraz rozliczania wniosków,
h. reprezentowanie gminy w kontaktach z instytucjami- dysponentami funduszy pomocowych (Krajowych i innych potencjalnie dostępnych),
i. sporządzanie rocznego planu działań referatu,
j. sporządzanie okresowych informacji z realizacji planu działań na potrzeby opracowania raportu o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego,
k. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Miasta i Gminy.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)*,
2. list motywacyjny*,
3. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne zatrudnienie),
6. Oświadczenie kandydata o:
• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji w procesu naboru.
7. Podpisana klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ( druk do pobrania).
* wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".


V. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:
1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
3. Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.
4. Miejsce pracy:  Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (RIOŚ) - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Lokalizacja: Szczawnica, ul. Szalaya 103.
6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 22 września 2020 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Nie wybrani kandydaci mogą w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się, zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


VII. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W sierpniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.


VIII. Informacje dodatkowe.
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni : drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy, który podejmie decyzję o wyborze.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  oraz tablicy  ogłoszeń  znajdującej się w Urzędzie  Miasta i Gminy.


Szczawnica, dnia 08.09.2020 r.

Pobierz plik Klauzula_informacyjna.odt

Pobierz plik kwestionariusz_osobowy_dla_ubiegajacego_sie_o_zatrudnienie.pdf

 

 

 

Tagi