Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty.


Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz 2010, z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XVIII/119/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)

 

Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w przypadku kiedy:


1. Nieruchomość zamieszkała jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale.
2. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale.
3. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjne a jest na niej prowadzona działalność (działalność niehandlowa) – tzw. nieruchomość mieszana obowiązują dwie metody:
•    od mieszkańca - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale,
•    od powierzchni - iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki określonej w uchwale.
 
Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w powiązaniu z wysokością stawek tej opłaty

 

Metoda naliczenia opłaty

za m3 zużytej wody

od jednego mieszkańca

za m2 powierzchni lokalu

Zbieranie odpadów w sposób selektywny /brak kompostownika/

6,90 zł

20,70 zł

1,35 zł

Zbieranie odpadów w sposób selektywny /kompostownik/

6,20 zł

18,60 zł

1,10 zł

Niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

20,70 zł

62,10 zł

4,10 zł

 

Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy ustalono również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwzględnione w powyższej tabeli) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:


1) 0,70 zł za m3 zużytej wody – dla właścicieli nieruchomości które są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
2) 2,10 zł od jednego mieszkańca – dla właścicieli nieruchomości które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
3) 0,25 zł za m2 powierzchni lokalu – dla właścicieli nieruchomości tzw. mieszanych z części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy zastosowaniu metody będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu służącego do prowadzenia działalności.

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Numer konta do wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
39 8817 0000 0000 0589 2000 0060
Pieniński Bank Spółdzielczy

 

Tagi