Informacja odnośnie zwolnienia z opłaty - podatek od nieruchomości

Rada Miejska w Szczawnicy w dniu 1 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr XXX/216/2021 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2021 w związku z występowaniem epidemii COVID-19

Na mocy tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał 2021 grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie :

1) usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

2) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica

1) w przypadku podatnika będącego osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3;

 

2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej – deklarację na podatek od nieruchomości na obowiązującym formularzu DN-1 wraz załącznikami ZDN-1, ZDN-2.

Aktualne wzory informacji i deklaracji podatkowych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010, Nr 53, poz.312 z późn. zm.)

- formularz do pobrania

załącznik nr 3 formularz edytowalny (.xlsx)

załącznik nr 3 do druku (.pdf)

4) oświadczenie o pogorszeniu się płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu występowania epidemii COVID19

- druk do pobrania

oświadczenie przedsiębiorcy

 

Zwolnienie, o którym mowa stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)

Szczegółowe informacje można uzyskać po nr telefonu 18 262 22 03 w.15 lub 36.

 

 

Tagi