Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 1 marca 2021

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szczawnicy, które odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, godzina 15.00, w trybie zdalnym (online).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2020 roku.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 roku”.  
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2021 – 2025.  
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022 – 2024.
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 11. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. =
 12. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi.  
 14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021.  
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi