Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 roku, o godzinie 15:00, w systemie zdalnym – online.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica I”.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 2”.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2021 – 2025.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na dofinansowanie zadania: zastosowanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi