Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 08.04.2020 r.


Znak: RIOŚ.6733.1.2021.MS


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 07.04.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – zlokalizowanej na działkach ewid. nr 5576, 84, 82/2, 83/3, 81/3, 2969, 2956/1, 2955, 2980, 2983, 2979, 2978, 2977, 2976, 2953 z obrębu 0001 miasta Szczawnica”. W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.: 182622203 w. 28.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica