Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty konkurs ofert w roku 2021. - szczegóły w zarządzeniu:

Zarządzenie Nr 0050.OW.13.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2021.pdf

Wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2057).

Dokumenty konkursowe można również pobrać na tej stronie internetowej w zakładce współpraca - organizacje pozarządowe - konkursy - dokumenty konkursowe.

Termin składania ofert upływa z dniem 05 maja 2021 r.

Oferty muszą zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem "Otwarty konkurs ofert".

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.