Przejdź do stopki

Porządek obrad sesji

Treść

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że

w dniu 31 maja 2021 r, o godz. 1600, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się
XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXIII zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXIII zwyczajnej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/640/17 w sprawie zmiany granic Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022-2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15.    Zakończenie sesji.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja


UWAGA:
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.