Przejdź do stopki

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 31 maja 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica).


1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
5.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/640/17 w sprawie zmiany granic Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022-2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
8.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.  
9.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
10.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.    Zakończenie posiedzenia.

UWAGA:
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.