XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

że w dniu 21 czerwca 2021 r, o godz. 1630, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXIV zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXIV zwyczajnej sesji.
 6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”.
 • przedstawienie Raportu,
 • debata* (stanowiska stałych komisji Rady),
 • głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”  oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
 • przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”,
 • przedstawienie „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”,  
 • przedstawienie „Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grudnia 2020 roku”,   
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020,  
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020,  
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
 • dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020, 
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020 – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia interesu prawnego Wnioskodawcy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                      (-) Kazimierz Zachwieja

 

*  (art.28 aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym)

Tagi