Wspólne posiedzenie komisji - 21 czerwca 2021 roku godzina 15:00

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza.
 4. Omówienie:
 • „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020”,
 • „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2020 rok”,
 • „Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grudnia 2020 roku”,
 • stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020,
 • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020 oraz o stanowisku Komisji, Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
 • projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2020,
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021. 
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica. 
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnicaw trybie bezprzetargowym.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia interesu prawnego Wnioskodawcy.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
Tagi