Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Komisja konkursowa w dniu 23 czerwca br., zaopiniowała wnioski o dotację na realizację
zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2021.
Spośród 4 ofert, terminowo złożonych na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne określone szczegółowo w Zarządzeniu Burmistrza nr 0050.OW.22.2021 z dnia 21 maja 2021 r.
Do dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica rekomendowane zostały zadania, których końcowa ocena punktowa projektu, stanowiąca średnią arytmetyczną ocen dokonywanych przez Członków Komisji Konkursowej, wyniosła nie mniej niż 40 punktów. Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmował obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 0050.OW.31.2021 - rozstrzygnięcie konkursu