Informacja

Szczawnica,  23 czerwca 2021 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od   23 czerwca 2021 r.  do  14 lipca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
działka ewid. Nr  1092/3 o powierzchni 0.0102 ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.