Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 24.06.2021 r.


Znak: RIOŚ.6730.23.2021.MS                                                           

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwany dalej KPA zawiadamiam, że w dniu 26.04.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Adama i Weroniki Zachwieja, zam.: ul. Szlachtowaska 50a, 34-460 Szczawnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na części działki ewid. nr 4450/1 z obrębu 0001 Miasta Szczawnica”.
Mając na uwadze art. 10 § 1 i 73 §1 KPA informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy mogą wypowiadać się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, pok. 207, po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel.: 182622203 w. 28 lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia i wnioski do tut. Urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a Kpa strony postepowania będą zawiadamiane o kolejnych czynnościach dotyczących w/w postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczawnica: https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica, przez stronę internetową Miasta i Gminy Szczawnica: http://szczawnica.pl/pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, przy ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@szczawnica.pl. Dane osobowe stron są przetwarzane w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Szczawnica, dnia 25.06.2021r.


Znak: RIOŚ.6730.23.2021.MS                     

                                                                            


ZAWIADOMIENIE

 
Na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, że postępowanie w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na części działki ewid. nr 4450/1 z obrębu 0001 Miasta Szczawnica” nie zostanie zakończone w terminie.
Wobec powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 30.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że sprawa może być załatwiona wcześniej.
Jednocześnie informuje się strony postępowania, że zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje im prawo do wniesienia ponaglenia, wraz z uzasadnieniem, do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem tutejszego organu.

Uzasadnienie
Art. 36 § 1 kpa – O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Procedowanie spraw realizowane jest w oparciu o, będące przejawem bezstronności i równego traktowania, kryterium kolejności wpływu spraw. Zainteresowanym gwarantuje to możliwość kontrolowania nie tylko na jakim etapie jest sprawa, ale także jaki jest stan zaawansowania wobec innych spraw czekających w kolejce.
W praktyce wygląda to w ten sposób, że sprawa z pozycją pierwszą na liście (najstarsza, według wpływu) jest załatwiana albo do takiego momentu, w którym urzędnik nie jest w stanie przejść do kolejnego kroku (np. wysłano wezwanie o uzupełnienie materiałów dowodowych) albo, jeśli materiał dowodowy jest kompletny i sprawa możliwa do przeprowadzenia i zakończenia analizy, wydawane jest rozstrzygnięcie (decyzja, postanowienie).
Pracownik w czasie „oczekiwania” na materiały do sprawy pierwszej na liście (najstarszej, według wpływu) zajmuje się następną i kolejnymi sprawami w ten sam sposób, czyli doprowadzając je do określonego etapu lub do wydania rozstrzygnięcia, jeśli przeprowadzone postepowanie na to pozwala.
Ten sposób działania ma służyć dwóm celom: transparentności biegu spraw (zainteresowany może się dowiedzieć, jak w kolejce przesuwa się jego sprawa) oraz możliwości realnego zaplanowania przez strony działań związanych z wydaniem rozstrzygnięcia.
Pojawiające się niekiedy w pismach organów administracji uzasadnienia, odwołujące się ogólnikowo do „konieczności dalszej analizy spraw”, mimo, iż utrwalone praktyką, wydają się nie do końca realizować zasadę zawartą w art. 8 kpa, zgodnie z którą organy administracji publicznej prowadzą postępowanie
w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
Zbyt mała ilość urzędników w stosunku do liczby spraw i stopnia ich skomplikowania, nie jest oczywiście uzasadnieniem prawnym, tylko faktycznym, niemniej jednak wydaje się, że podejście oparte na faktach, a nie formalistyczne, w większym stopniu wypełnia wskazaną wyżej zasadę Kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym informuję, że przedmiotowa sprawa jest 15 w kolejności wpływu u prowadzącego ja inspektora. Dlatego, zgodnie z treścią art. 35 § 3 kpa, w związku z treścią § 1 i § 5 cytowanego przepisu, szacując orientacyjnie czas koniecznego rozpatrywania spraw poprzedzających przedmiotową sprawę i jej samej, przesunięto termin i wskazano nowy termin załatwienia sprawy na  30 grudnia 2021 r. Czas ten ewentualnie może ulec skróceniu lub wydłużeniu, ponieważ nie sposób ocenić wpływu działań samych stron, na bieg postepowań lub wpływ uzyskiwanych materiałów dowodowych na stan skomplikowania sprawy i konieczność jej dalszego analizowania. W razie wystąpienia takiej sytuacji, strony postepowania zostaną powiadomione odrębnym pismem.