Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 14.07.2021 r.

Znak: RIOŚ.6733.2.2021.MS


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 14.07.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
„Budowa linii kablowych SN15kV i stacji transformatorowej 15/04kV ze zdalnym sterowaniem dla zasilania sztucznego śnieżenia tras narciarskich w m. Szczawnica na częściach działek ewid. nr 321, 367, 368/2, 320/3 z obr. 2 miasta Szczawnica”.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.: 182622203 w. 28.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica