Przejdź do stopki

Porządek obrad sesji

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY
informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 22 lipca 2021 r, o godz. 1600, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXV sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXV zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 3”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2023 – aktualizacja kwiecień 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2021/2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja


UWAGA:
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.