Przejdź do stopki

Porządek posiedzenia Komisji

Treść

Porządek posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 22 lipca 2021 roku, o godzinie 15.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta   i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
4.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 3”.
5.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2023 – aktualizacja kwiecień 2021.
6.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2021/2022.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ.
8.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.  
9.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zakończenie posiedzenia.