OBWIESZCZENIE

Szczawnica, dnia 14.09.2021 r.

Znak: RIOŚ.6733.7.2021.MS

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 10.08.2021 r. uzupełniony w dniu 30.08.2021 r., Pana Łukasza Gołdyn, zam.: ul. Sielska 102 34-460 Szlachtowa, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowana na działkach ewid. nr: 166/7, 166/8, 166/9, 166/10 z obrębu Szlachtowa w gminie Szczawnica”.

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica