Wspólne posiedzenie komisji 25.11.2021

PORZĄDEK OBRAD

 

wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej.

 

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym. 
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021. 
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica. 
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi