Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 06.05.2022 r.

Znak: RIOŚ.6730.2.2021.MS                                                           


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późni. zm.) informuję, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z aktami postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla: „Budowa, przebudowa, remont instalacji naśnieżania Ośrodka Narciarskiego Palenica w Szczawnicy” zlokalizowanej na dz. ewid. nr 468, 1233, 546, 547, 549/1, 474, 475, 476, 550, 484, 477, 485/2, 485/1, 496, 492, 493, 494, 495, 501/1, 501/2, 509, 508, 510, 511, 398, 396, 395, 399, 394, 392/2, 392/1, 393, 391, 390, 389/1, 381, 382, 383, 384, 359/4, 360, 359/3, 358, 380/1, 356/1, 352, 353, 351, 357, 362, 363, 365, 366/2, 367, 321, 445, 415, 368/2, 368/1, 371, 375/1, 376/1, 375/2, 376/2, 378, 361, 373, 374, 372 z obrębu 0002 Miasta Szczawnica” oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Mając na uwadze art. 10 § 1 i 73 §1 KPA informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, mogą wypowiadać się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, pok. 207, po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel.: 182622203 w. 28 lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia i wnioski do tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1.   Pełnomocnik
2.   Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3.   a/a

Tagi