XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA
W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

że w dniu 30 czerwca 2022 r, o godz. 16:00,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XLVII zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XLVII zwyczajnej sesji.
6.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok”.
a) przedstawienie Raportu,
b) debata (stanowiska stałych komisji Rady),
c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy           
    Szczawnica – podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok” oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
a)    przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok”,
b)    przedstawienie „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok”, 
c)    przedstawienie „Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grudnia 2021 roku”,    
d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu   z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021,   
e)    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021,   
f)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
g)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
h)    dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),
i)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021,
j)    głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2021 – podjęcie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/342/2022 z dnia 30 maja 2022 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14.    Zakończenie sesji.     

 


          Przewodniczący Rady Miejskiej
                           (-) Kazimierz Zachwieja

 

 

Tagi