XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA

W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

 

że w dniu 8 sierpnia 2022 r, o godz. 1630,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XLVIII zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XLVIII zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. "Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica."
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.    
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        (-) Kazimierz Zachwieja

 

 

Tagi