Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji - 8 sierpnia 2022

PORZĄDEK OBRAD


wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych  i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 8 sierpnia 2022 roku o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.


1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w  szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.
5.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawnica, w roku szkolnym 2022/2023.
6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica.”  
8.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia zadania do realizacji oraz udzielenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. "Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica."
9.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. (druk nr 384)
10.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022.   
11.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
12.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.    Zakończenie posiedzenia.     

 

Tagi