Przejdź do stopki

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Jaworki 2

Treść

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru „Jaworki 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZAWNICA dla obszaru JAWORKI 2

UCHWAŁA NR …………..........(PROJEKT)
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY Z DNIA ……….………
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru Jaworki 2

 


Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczawnicy, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLV/272/2006 z dnia 19 października 2006 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XV/77/07 z dnia 29 października 2007 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr LII/328/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku, uchwala, co następuje:
Rozdział I
Ustalenia ogólne
§ 1.
Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru Jaworki 2, w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem.
§ 2.
Integralną częścią planu są:
1) załącznik graficzny – rysunek planu obejmujący:
a) Załącznik nr 1a – rysunek „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu – część zurbanizowana” w skali 1:2000, składający się z 8 ponumerowanych arkuszy,
b) Załącznik nr 1b – rysunek „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu – część rolno-leśna” w skali 1:5000, składający się z 1 ponumerowanego arkusza;
2) Załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;
3) Załącznik nr 3 zawierający rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) Załącznik nr 4 – dane przestrzenne.
§ 3.
1. Celem regulacji zawartych w niniejszej uchwale jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy w granicach obszaru objętego planem, z zachowaniem:
1) ochrony interesu publicznego w zakresie:
a) zapewnienia dostępności do usług publicznych,
b) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
c) zapewnienia możliwości rozbudowy układu komunikacyjnego,
d) zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu;
2) zapewnienia warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, usług i produkcji z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu;
3) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
2
2. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń niniejszej zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu prawnego bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 4.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wskazane dla danego terenu oznaczonego symbolem, którego udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum 60% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; w przypadku wskazania więcej niż jednego przeznaczenia podstawowego można realizować wszystkie przeznaczenia w dowolnych proporcjach lub jedno z wymienionych;
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wskazane dla danego terenu oznaczonego symbolem, którego udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi maksimum 40% udziału powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na tej działce; parametry te nie dotyczą infrastruktury technicznej;
3) usługach publicznych – rozumie się przez to działalność służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w dziedzinach: administracji, sądownictwa i prokuratury, oświaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej oraz usług pocztowych;
4) usługach komercyjnych – rozumie się przez to działalność służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w dziedzinach niewymienionych w pkt 3;
5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalne zbliżenie budynku w stosunku do dróg publicznych z dopuszczeniem wysunięcia przed tą linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów, gzymsów i ryzalitów, przy czym wielkość tego wysunięcia nie może przekraczać 1,2 m;
7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie określającą obowiązujące położenie budynku w stosunku do dróg publicznych z dopuszczeniem wysunięcia przed tą linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów, gzymsów i ryzalitów, przy czym wielkość tego wysunięcia nie może przekraczać 1,2 m;
8) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną w tekście oraz na rysunku planu symbolem literowo-cyfrowym;
9) obiektach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć obiekty z nielimitowanym dostępem;
10) zieleni urządzonej – rozumie się przez to zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i gatunkowym;
11) otulinie brzegowej cieku – rozumie się przez to roślinność leśną, zaroślową i trawiastą, zgodną z warunkami siedliskowymi otoczenia cieków wodnych;
12) dominantach kompozycji przestrzennych – należy przez to rozumieć element obiektu budowlanego, który wyróżnia się z otaczającej przestrzeni;
13) zasadniczych cechach formy architektonicznej – rozumie się przez to wysokość, bryłę i kubaturę, kształt dachu, zasady kompozycji elewacji i kolorystyki obiektów budowlanych występujących na danym terenie lub w jego najbliższym otoczeniu;
14) stawce procentowej - należy przez to rozumieć wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
15) produkcji nieuciążliwej lub usługach komercyjnych nieuciążliwych – rozumie się przez to działalność, nie wymienioną w przepisach dotyczących określania rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie ludzi i zwierząt mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i drgań (wibracji), zanieczyszczenia powietrza, odorów;
16) uciążliwości – rozumie się przez to zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi lub zwierząt mieszkających lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza, odory;
17) intensywności zabudowy – rozumie się przez to wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
3
18) całkowitej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) w odniesieniu do budynku – całkowitą wysokość budynku, mierzoną od średniego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu tego budynku: kalenicy, przekrycia dachu, attyki, stropodachu nad najwyższą częścią budynku, nadbudówek ponad dachem (takich jak maszynownia dźwigu, maszynownia wentylacyjna lub klimatyzacyjna, elementy klatek schodowych, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne) – bez uwzględniania elementów ozdobnych i detali architektonicznych oraz niewielkich elementów konstrukcyjnych (takich jak komin) i technicznych (takich jak urządzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne, nie wymagające umieszczenia w maszynowni),
b) w odniesieniu do obiektu budowlanego niebędącego budynkiem - całkowitą wysokość obiektu budowlanego innego niż budynek oraz innego niż obiekt infrastruktury elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej, mierzoną od średniego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu tego obiektu;
19) średnim poziomie terenu – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną projektowanego terenu, przylegającego bezpośrednio do obiektu budowlanego
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
4
Rozdział II
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem
I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
1. We wszystkich terenach wyodrębnionych na rysunku planu, w których dopuszcza się lokalizację budynków jednorodzinnych, budynki te mogą być realizowane wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze.
2. We wszystkich terenach wyodrębnionych na rysunku planu, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 4, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i urządzeń, za wyjątkiem obiektów zabytkowych wymienionych w § 14 i w § 16, pod warunkiem uzyskania zgodności z ustaleniami planu dla tych terenów w zakresie przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania.
3. We wszystkich terenach wyodrębnionych na rysunku planu; za wyjątkiem terenów: ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7 dopuszcza się lokalizowanie, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, niewyznaczonych na rysunku planu obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę;
2) odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3) zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz sieciowy i ciepło;
4) telekomunikacji;
pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.
4. W obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszcza się lokalizowanie, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych:
1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,
2) dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, parkingów, ścieżek rowerowych,
3) zieleni urządzonej i zadrzewień,
4) urządzeń wodnych;
pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.
5. W obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach usług publicznych i komercyjnych obowiązuje realizacja okapów wysuniętych poza lico ściany budynku na odległość co najmniej 1 m.
6. Dojazdy do działek należy projektować o szerokości nie mniejszej niż wynika to z przepisów odrębnych, z uwzględnieniem sposobu włączenia do systemu dróg publicznych oraz możliwości poprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
7. W granicach terenów R1, R2, R/ZL, ZN1, ZN2, WS dopuszcza się poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż kopalin i zasobów wód podziemnych.
§ 6.
Ustala się następujące elementy kompozycji przestrzennej będące warunkami zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych KDZ – wyznaczone na rysunku planu, określające dopuszczalne położenie nowych budynków;
2) minimalne odległości nowej zabudowy od dróg publicznych niewymienionych w pkt 1 oraz, od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych – określające dopuszczalne położenie nowych budynków, wymienione w § 20, ust. 4;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
5
3) nieprzekraczalne linie ogrodzeń w odległości 1,5 m od brzegów wód publicznych – niewyznaczone na rysunku planu; w terenach pomiędzy tymi liniami a brzegiem wód zabrania się grodzenia nieruchomości;
4) nieprzekraczalne linie ogrodzeń trwałych w odległości 5 m od brzegów wód publicznych – niewyznaczone na rysunku planu; w terenie pomiędzy tymi liniami a wymienionymi w pkt. 3 nieprzekraczalnymi liniami ogrodzeń dopuszcza się wznoszenie lekkich ogrodzeń, łatwych do demontażu w celu umożliwienia dostępu do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.
§ 7.
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości:
1) na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych oraz ich szerokości frontu nie mniejsze niż:
a) 500 m2 i szerokość frontu 14 m dla zabudowy usługowej w terenach U/MN(C)
b) 800 m2 i szerokość frontu 16 m dla zabudowy mieszkaniowej w terenach U/MN(C)
c) 1000 m2 i szerokość frontu 20 m w terenach MN/UT1
d) 1200 m2 i szerokość frontu 25 m w terenach MN/UT2
e) 1000 m2 i szerokość frontu 20 m w terenach UT1
f) 600 m2 i szerokość frontu 16 m w terenach ML/o
3) ustala się kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego, nie mniejszy niż 45˚ i nie większy niż 90˚;
4) szerokość działki budowlanej dochodzącej do pasa drogowego powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy budynkami;
5) zakazuje się wydzielania działek o parametrach uniemożliwiających w sposób oczywisty wykorzystanie działek na cele zgodne z przeznaczeniem terenu, na którym są położone;
6) każda nowo wydzielana działka budowlana winna posiadać:
a) dostęp do drogi publicznej,
b) możliwość realizacji miejsc postojowych dla samochodów, w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych,
c) możliwość wydzielenia miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
d) możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej;
7) minimalne wielkości działek oraz minimalne szerokości frontu działki wymienione w pkt. 2 a także wymienione w pkt 3 zasady podziału nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich lub zapewnienie dojazdów i dojść; minimalne wielkości działek nie obowiązują również w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową;
8) W granicach terenu MR/S dopuszcza się dokonywanie podziałów nieruchomości wyłącznie wzdłuż linii rozgraniczających terenu lub wzdłuż znajdujących się na rysunku planu linii dopuszczalnych podziałów nieruchomości.
9) W granicach terenów: R/ZL, R1, R2, R/Z, ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7 obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości, jak dla terenów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
10) W granicach terenów oznaczonych symbolem KDZ:
a) w przypadku przeprowadzania podziałów pod drogi dopuszcza się dokonywanie podziałów w obszarze objętym liniami rozgraniczającymi dróg, przy czym szerokość wydzielonego pasa gruntu musi zapewniać możliwość realizacji inwestycji drogowej zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
b) Wyznaczaniu pasa gruntu, o którym mowa w pkt a) nie musi towarzyszyć dokonywanie podziałów nieruchomości w liniach rozgraniczających dróg;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
6
c) Dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenów położonych w obszarze objętym liniami rozgraniczającymi dróg, a nieznajdujących się w pasie gruntu, o którym mowa w pkt a), pod warunkiem zgodności tego użytkowania z wymogami przepisów odrębnych.
11) W granicach terenów oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDW, KP6 w przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, linia podziału winna przebiegać po linii rozgraniczającej tereny dróg i ciągów pieszo-jezdnych od innych terenów.
12) W przypadku, gdy nieruchomości, o których mowa w pkt. 11, zabudowane są obiektami budowlanymi, znajdującymi się w terenach oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDW, KP6, dopuszcza się podział nieruchomości umożliwiający dotychczasowe użytkowanie tych obiektów.
II. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
§ 8.
Wprowadza się następujące zasady ochrony przed ruchami osuwiskowymi:
1) Obowiązuje zabezpieczenie terenów przed erozją z zastosowaniem środków technicznych i biologicznych oraz lokalizacja wszystkich obiektów w sposób optymalny wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu i ograniczających przeformowanie skarp oraz innych robót ziemnych inicjujących zjawiska osuwiskowe. Obowiązuje zabezpieczenia istniejących skarp oraz skarp powstałych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiałów naturalnych typu kamień i drewno oraz roślinności (z możliwością zastosowania geokraty).
2) Wskazuje się na rysunku planu osuwiska aktywne ciągle, aktywne okresowo i nieaktywne według Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego.
3) W terenach osuwisk aktywnych ciągle, aktywnych okresowo i nieaktywnych wg Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO (PIG-PIB) pokazanych na rysunku planu, dopuszcza się roboty budowlane związane ze stabilizacją terenów osuwiskowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym związane z przebudową i rozbudową istniejących sieci infrastruktury technicznej i dróg.
4) W terenach osuwisk aktywnych ciągle i aktywnych okresowo wg Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO (PIG-PIB) pokazanych na rysunku planu, obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących. Dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, przy uwzględnieniu zasad wynikających z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
5) W terenach osuwisk nieaktywnych wg Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO (PIG-PIB) pokazanych na rysunku planu, obowiązuje lokalizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami wynikającymi z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
§ 9.
1. Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
2) wskazuje się na rysunku planu obszary Natura 2000: PLH120019 – „Ostoja Popradzka” i PLH 120025 – „Małe Pieniny”, dla których obowiązują przepisy odrębne;
3) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego dla którego obowiązują przepisy odrębne;
4) wskazuje się na rysunku planu rezerwaty przyrody: „Nad Kotelniczym Potokiem” – oznaczony symbolem ZN3, „Wąwóz Homole” – oznaczony symbolem ZN4, „Zaskalskie – Bodnarówka” - oznaczony symbolem ZN5, „Biała Woda” - oznaczony symbolem ZN6 oraz „Wysokie Skałki” – oznaczone symbolem ZN7, dla których obowiązują przepisy odrębne;
5) wskazuje się na rysunku planu otulinę rezerwatu przyrody „Biała Woda”, dla której obowiązują przepisy odrębne;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
7
6) wskazuje się na rysunku planu pomnik przyrody: nr rej. 31 – Skałka Bazaltowa, dla którego obowiązują przepisy odrębne;
7) wskazuje się na rysunku planu obiekty lub zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków wymienione w § 14 ust. 1, dla których obowiązują przepisy odrębne;
8) wskazuje się na rysunku planu obiekty zabytkowe wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków wymienione w § 16 ust. 1, dla których obowiązują przepisy odrębne;
9) wskazuje się na rysunku planu stanowiska archeologiczne, dla których obowiązują przepisy odrębne;
10) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza; w strefie tej obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych;
11) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza; w strefie tej obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych;
12) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody pitnej „Czarna Woda” w którym obowiązują zakazy i nakazy określone w przepisach odrębnych;
13) wskazuje się na rysunku planu Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 438 „Magura – Nowy Sącz”, w granicach którego obowiązują przepisy odrębne;
14) wskazuje się na rysunku planu Obszar Najwyższej Ochrony Wód ONO dla współwystępowania wód słodkich i mineralnych, w granicach którego obowiązują przepisy odrębne;
15) wskazuje się na rysunku planu obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w których obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;
16) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach Aglomeracji Szczawnica, w granicach którego obowiązują przepisy odrębne;
17) wskazuje się strefy techniczne wzdłuż istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych średniego napięcia, w granicach których obowiązują przepisy odrębne;
18) wskazuje się strefy techniczne wokół istniejących i projektowanych napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4;
19) wskazuje się na rysunku planu strefę objętą zakazem budowy nowych obiektów budowlanych według przepisów obowiązujących w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
20) wskazuje się na rysunku planu rzeki objęte zakazem budowy nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 10 m od linii brzegu według przepisów obowiązujących w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
2. Wyznacza się na rysunku planu zasięg stref i obszarów oraz położenie obiektów będących ustaleniami niniejszego planu:
1) określa się na rysunku planu obszary położone w strefie ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych;
2) określa się na rysunku planu obiekty stanowiące dobra kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 17, ust. 2 niniejszej uchwały;
3) określa się na rysunku planu strefy ochrony punktów i ciągów widokowych, w których obowiązują ustalenia zawarte w § 19 niniejszej uchwały;
4) Określa się na rysunku planu obszary położone w granicach osuwisk aktywnych ciągle, aktywnych okresowo i nieaktywnych według Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, w których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 niniejszej uchwały.
§10.
W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego obowiązują następujące zasady:
1) zachowanie powierzchni niezabudowanej, oraz powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów;
2) lokalizowanie obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w obrębie terenów leśnych, w sposób niekolidujący z planami urządzania lasów;
3) zachowanie i w miarę możliwości uzupełnianie zadrzewień o charakterze liniowym stanowiących trasy migracyjne nietoperzy;
4) prowadzenie regulacji cieków z ograniczeniem prostowania i skracania ich biegów, przy zapewnieniu utrzymania, a w razie potrzeby odtwarzania roślinności nadbrzeżnej, w tym
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
8
zadrzewień stanowiących elementy otuliny cieków, a także przy zapewnieniu dostępu do wody dla zwierząt dziko żyjących.
§ 11.
W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów oraz ochrony jakości wód i powietrza obowiązują następujące zasady:
1) zakaz prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej powodującej powstawanie uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny;
2) nakaz wyposażenia nowej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej w urządzenia do odprowadzania ścieków oraz nakaz podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej w terenach objętych systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3) Do czasu realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, a w przypadkach uzasadnionych możliwościami technicznymi i rachunkiem ekonomicznym obok tych systemów dopuszcza się stosowanie indywidualnych/grupowych (oczyszczalni ścieków) zgodnie z zasadami określonymi w § 22 oraz zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
4) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i do ziemi;
5) We wszystkich terenach wyodrębnionych na rysunku planu obowiązują ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zawarte w przepisach odrębnych;
6) dopuszcza się wyposażenie istniejących i nowych budynków realizowanych zgodnie z ustaleniami planu w urządzenia służące do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
§ 12.
W zakresie ochrony przed zagrożeniem powodzią i erozją gleb obowiązują następujące zasady:
1) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, określonych zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego, obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;
2) dopuszcza się realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym;
3) dopuszcza się tworzenie nowych zalesień i zadrzewień o znaczeniu wodochronnym i przeciwerozyjnym na terenach rolnych, w trybie przepisów odrębnych.
§ 13.
1. Dla celów ochrony przed hałasem, ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Dla poszczególnych kategorii terenów wyodrębnionych na rysunku planu poziom hałasu nie może przekraczać:
1) dla terenów UP(C), U/MN(C), MN/UT1, MN/UT2, MR/S, U2, P, – poziomu hałasu określonego dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
2) dla terenów UT1, UT2, US1/o, US2 – poziomu hałasu określonego dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.
III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego
§ 14.
1. Prawnej ochronie dóbr kultury, na podstawie przepisów odrębnych podlegają obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
9
1) dawna cerkiew greko-kat. p.w. św. Jana Chryzostoma, obecnie kościół rzym.-kat. p.w. św. Jana wraz z terenem przyległym do ogrodzenia (nr rej. A-25/781);
2) ogrodzenie kościoła i cmentarza, nr rej. jak wyżej.
2. W obiektach wymienionych w ust.1, utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu.
3. W stosunku do wymienionych w ust. 1 obiektów zabytkowych obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków.
§ 15.
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obejmującą obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ich otoczenie, w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków.
3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują ponadto następujące zasady:
1) ochrona istniejącej substancji zabytkowej, obiektów małej architektury, układów dróg i założeń zieleni;
2) kształtowanie formy architektonicznej zabudowy, nieobjętej ochroną, realizować należy w nawiązaniu do określonych w § 4, zasadniczych cech formy architektonicznej obiektów objętych ochroną; nie może ono spowodować obniżenia wartości kulturowych obiektów objętych ochroną;
3) wykonywanie nowo realizowanych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie w wersji kablowej;
§ 16.
1. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty zabytkowe wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz inne zidentyfikowane, jako zabytkowe:
1) Zabudowanie mieszkalno-gospodarcze, Datowanie XIX - XX w., Adres: ul. Kościelna 11, Jaworki
2) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Kościelna 4, Jaworki
3) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Kościelna 2, Jaworki
4) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Pod Homolami 31A, Jaworki
5) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Kościelna 3, Jaworki
6) Budynek gospodarczy, Datowanie XX w., Adres: ul. Kościelna 1, Jaworki
7) Budynek gospodarczy, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 1, Jaworki
8) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 1, Jaworki
9) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Pod Homolami 26A, Jaworki
10) Budynek gospodarczy, Datowanie XX w., Adres: ul. Pod Homolami 26A, Jaworki
11) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Zaskalskie 2, Jaworki
12) Kapliczka, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda, naprzeciw Zaskalskie 1
13) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda 12A, Jaworki
14) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda 12B, Jaworki
15) Kapliczka, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda, Jaworki
16) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda 18, Jaworki
17) Kapliczka, Datowanie XX w., Adres: ul. Biała Woda 103, Jaworki
18) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 183A, Jaworki
19) Zabudowanie gospodarcze, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 183A, Jaworki
20) Zabudowanie gospodarcze, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 183A, Jaworki
21) Kapliczka, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda
22) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 215, Jaworki
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
10
23) Budynek gospodarczy, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 215, Jaworki
24) Budynek mieszkalny, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 219, Jaworki
25) Budynek mieszkalny i gospodarczy, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda 251, Jaworki
26) Kapliczka, Datowanie XX w., Adres: ul. Czarna Woda, Jaworki.
2. W stosunku do budynków zabytkowych wymienionych w ust.1 obowiązują następujące zasady ochrony:
1) utrzymuje się budynki zabytkowe i zakazuje się przekształceń frontowych elewacji budynków i kształtu dachów powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych budynków zabytkowych;
2) zagospodarowanie działki, na której znajduje się budynek zabytkowy, powinno odbywać się w sposób zapewniający jego właściwą ekspozycję; w szczególności zakazuje się lokalizowania roślinności, budynków, urządzeń i obiektów przesłaniających fasadę budynku;
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę w granicach do 30% istniejącej kubatury oraz zmianę funkcji budynków zabytkowych przy zachowaniu frontowej elewacji budynku w zakresie: linii zabudowy, wysokości i szerokości, kompozycji, detali architektonicznych fasady budynku oraz kształtu dachu;
4) dopuszcza się rozbiórkę budynków zabytkowych po wykonaniu ich inwentaryzacji architektonicznej, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) w przypadku realizacji nowej zabudowy na działkach, na których znajdują się budynki zabytkowe, obowiązuje dostosowanie skali oraz formy architektonicznej nowych budynków do istniejących budynków zabytkowych;
6) w przypadku realizacji nowej zabudowy na działkach, na których dokonano rozbiórki budynków zabytkowych, obowiązuje dostosowanie zasadniczych cech formy architektonicznej nowych obiektów do rozebranych obiektów zabytkowych;
7) w przypadku wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków ustalenia pkt. 1- 6 przestają mieć zastosowanie do tego obiektu bez konieczności zmiany planu;
8) w przypadku wpisania nowego obiektu do gminnej ewidencji zabytków ustalenia pkt. 1- 6 mają zastosowanie do tego obiektu bez konieczności zmiany planu;
§ 17.
1. Obejmuje się ochroną obiekty ważne dla krajobrazu kulturowego gminy, związane z historią oraz z teraźniejszym krajobrazem kulturowym gminy, wskazane na rysunku planu.
2. W stosunku do wymienionych w ust. 1 obiektów obowiązują następujące zasady:
1) zachowanie istniejących obiektów, w szczególności obiektów kubaturowych, obiektów małej architektury i założeń zieleni;
2) właściwa ekspozycja, detale nawiązujące do Pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
§ 18.
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego „Gródek w Jaworkach”.
2. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego obowiązuje ochrona formy terenowej stanowiska.
3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, wszelkie działania zmierzające do zmiany dotychczasowego zagospodarowania należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zabytków archeologicznych.
4. Przed wydaniem właściwej, wymaganej odrębnymi przepisami, decyzji administracyjnej dotyczącej działań, o których mowa w ust. 3 należy uzyskać opinię organu właściwego ds. zabytków archeologicznych.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
11
§ 19.
Wprowadza się następujące zasady ochrony w granicach stref ochrony punktów i ciągów widokowych:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych;
2) zakaz realizacji napowietrznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się realizację platform widokowych bez obiektów kubaturowych.
IV. Zasady obsługi, budowy i rozbudowy w zakresie systemu transportu
§ 20.
1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu gminy:
1) układ transportowy stanowią następujące elementy:
a) KDZ – istniejące i projektowane drogi/ulice zbiorcze,
b) KDL – istniejące i projektowane drogi/ulice lokalne,
c) KDD – istniejące i projektowane drogi/ulice dojazdowe,
d) KDW – istniejące i projektowane drogi/ulice wewnętrzne,
e) KP6 – istniejące i projektowane ciągi pieszo-jezdne;
2) w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy układ drogowy zapisany w planie może być rozbudowywany o niewyznaczone na rysunku planu odcinki dróg i ulic wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych;
3) obowiązuje zgodność parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg i ulic z parametrami określonymi w przepisach odrębnych;
4) włączenia dróg i ulic niewyznaczonych na rysunku planu do dróg powiatowych i gminnych, odnośnie klas, funkcji i akcesji należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i ulic (oznaczone na rysunku planu), oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla dróg i ulic klasy KDZ wymienionych w ust.2 dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wewnątrz linii rozgraniczających tych dróg i ulic na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4. Ustala się minimalne odległości nowej zabudowy od istniejących i projektowanych dróg publicznych niewymienionych w ust.2 oraz od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, mierzone od linii rozgraniczających tych dróg:
1) KDL drogi/ulice lokalne – 3,5 m;
2) KDD drogi/ulice dojazdowe – 3,5. m;
3) KDW drogi wewnętrzne – 3 m;
4) KP6 ciągi pieszo–jezdne – 2m.
5. Dla dróg i ulic klasy KDL i KDD wymienionych w ust. 4, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń poza obszarem wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tych dróg.
6. Ustala się minimalną odległość ogrodzeń od istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych (KDW, KP6) zarówno wyznaczonych jak i niewyznaczonych na rysunku planu mierzoną od osi tych dróg – 4 m.
7. W liniach rozgraniczających dróg, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 dopuszcza się lokalizację tras rowerowych wykorzystywanych również dla potrzeb narciarstwa biegowo-śladowego. W przypadku lokalizacji trasy rowerowej jako drogi rowerowej obowiązuje jej szerokość nie mniejsza niż:
1) 1,5 m dla drogi jednokierunkowej
2) 2,0 m dla drogi dwukierunkowej
3) 2,5 m dla drogi rowerowej, z której korzystają również piesi.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
12
V. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 21.
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) system zaopatrzenia w wodę dla obszaru objętego planem ma zapewnić docelowo wszystkim mieszkańcom, jak i pozostałym odbiorcom, wymaganą ilość wody i niezawodność dostaw oraz jakość, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
2) głównym źródłem zasilania w wodę będzie zbiorczy system zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w oparciu o ujęcie wody na potoku Czarna Woda.
2. Do czasu realizacji ww systemu, zaopatrzenie w wodę obszaru planu będzie realizowane ze studni i ujęć indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
3. W przypadkach uzasadnionych możliwościami technicznymi lub rachunkiem ekonomicznym dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych również po zrealizowaniu ww systemu.
4. Dopuszcza się możliwość alternatywnych rozwiązań w ramach systemów zaopatrzenia w wodę, uwarunkowanych możliwościami technicznymi oraz rachunkiem ekonomicznym.
5. Budowa poszczególnych elementów systemu zaopatrzenia w wodę (w tym: ujęcia, pompowni, zbiorników wyrównawczych oraz sieci wodociągowych) będzie realizowana stopniowo stosownie do możliwości i potrzeb w tym zakresie, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych kategorii terenów wyodrębnionych na rysunku planu.
6. Budowę nowych przewodów wodociągowych realizować należy poza obrębem pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się wyjątkowo za zgodą zarządcy drogi.
§ 22.
1. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:
1) system odprowadzania i oczyszczania ścieków dla obszaru objętego planem ma zapewnić możliwie największej liczbie mieszkańców, jak i pozostałych użytkowników przestrzeni, możliwość odprowadzania ścieków komunalnych a także wysoką jakość i niezawodność ich oczyszczania;
2) głównymi elementami systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków będą sieci kanalizacyjne grawitacyjne i grawitacyjno-tłoczne, a także przepompownie i inne niezbędne dla funkcjonowania systemu urządzenia i obiekty, których parametry techniczne będą dostosowane do lokalnych wymagań oraz będą zgodne z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
2. Dla prawidłowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się następujący, docelowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków:
1) przyjmuje się docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów zurbanizowanych miejscowości Jaworki do oczyszczalni w Szczawnicy;
2) obowiązuje realizacja systemu kanalizacji zbiorowej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Dopuszcza się możliwość alternatywnych rozwiązań w ramach systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, uwarunkowanych możliwościami technicznymi oraz rachunkiem ekonomicznym.
4. na całym obszarze objętym niniejszym planem obowiązuje nakaz wyposażenia nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej w urządzenia do odprowadzania ścieków oraz nakaz podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej w terenach objętych systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków; na terenach na których nie funkcjonują systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, do czasu ich realizacji, możliwe jest stosowanie tymczasowych rozwiązań wymienionych w,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
13
ust.. 5 pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych urządzeń kanalizacyjnych umożliwiających późniejsze podłączenie tej zabudowy do tych systemów
5. Do czasu realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych bądź w uzasadnionych przypadkach, obok tych systemów, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych, z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki bezodpływowe oraz wywóz ścieków winny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
6. Poza wskazanym na rysunku planu obszarem Aglomeracji Szczawnica dopuszcza się ponadto indywidualne/grupowe (przydomowe) oczyszczalnie ścieków, odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych lub do ziemi po uzyskaniu właściwej decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. W przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi, minimalna odległość przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej od granicy terenu, dla którego jest ona realizowana, nie może być mniejsza niż odległość określona w przepisach odrębnych dla studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi.
8. Budowę nowych przewodów kanalizacyjnych realizować należy poza obrębem pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się wyjątkowo za zgodą zarządcy drogi.
9. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnych parkingów i dróg o dużym natężeniu ruchu należy ujmować i odprowadzać poprzez szczelne systemy kanalizacyjne otwarte lub zamknięte oraz oczyszczać w sposób redukujący zawartość substancji zanieczyszczających do poziomu określonego w przepisach odrębnych.
§ 23.
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie poprzez istniejące i projektowane linie średniego napięcia (SN) 30 i 15 kV, wyprowadzone ze stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN (GPZ – Główne Punkty Zasilania), usytuowanej poza granicami terenu objętego planem;
2) wzdłuż istniejących i projektowanych linii średniego napięcia 30 i 15 kV, linii niskiego napięcia oraz wokół stacji transformatorowych SN/0,4 kV należy utrzymać strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych;
3) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych po ich rozbudowie o nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym; tereny, na których zostaną zlokalizowane wolnostojące stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn w wykonaniu wnętrzowym, powinny mieć powierzchnię minimalną, niezbędną do usytuowania planowanych stacji z zachowaniem przepisów odrębnych, lecz nie większą niż 120 m2;
4) budowę nowych odcinków linii elektroenergetycznych średniego napięcia 30 i 15 kV. dopuszcza się wyłącznie w wersji kablowej. Postuluje się sukcesywne kablowanie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych na całym obszarze opracowania planu;
5) w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
6) zabudowa lub zagospodarowanie terenów objętych planem winny uwzględniać uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejących sieci elektroenergetycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych i na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
14
§ 24.
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze o jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko;
2) dopuszcza się wykorzystanie dla celów grzewczych energii ze źródeł odnawialnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) należy stosować instalacje grzewcze zgodne z wymogami przepisów odrębnych, w tym Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
§ 25.
Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji, lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci:
1) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla obiektów kontenerowych systemów telekomunikacji:
a) wysokość obiektów kontenerowych nie większa niż 5 m,
b) dachy obiektów należy wznosić, jako dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci z dopuszczeniem dachów pulpitowych lub jako dachy płaskie.
2) w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 26.
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz przewodowy będzie się odbywać docelowo przez sieć rozdzielczą zasilaną ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej poza obszarem planu.
§ 27.
Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:
1) utrzymuje się istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zamkniętego rekultywowanego składowiska odpadów (oznaczony na rysunku planu);
2) gospodarka odpadami będzie się odbywać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;
3) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie urządzonych;
4) Postępowanie z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział III
Przeznaczenie terenów oraz warunki zabudowy i zagospodarowania
§ 28.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP(C) – teren przestrzeni publicznej – centrum Jaworek:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ogólnodostępne place publiczne,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
15
b) trasy komunikacyjne,
c) zieleń urządzona wysoka i niska;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) przystanki komunikacji publicznej,
b) przenośne obiekty handlowo-usługowe i rozbieralne konstrukcje służące realizacji usług handlu detalicznego, gastronomii, kultury i rozrywki; tymczasowe w rozumieniu przepisów odrębnych,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) urządzenia wodne.
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 40% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1UP(C):
1) zachowanie obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej, a w szczególności pomników, figur, krzyży;
2) przy urządzaniu przestrzeni publicznej wyklucza się stosowanie rozwiązań technicznych stanowiących bariery w swobodnym poruszaniu się osób niepełnosprawnych;
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2a i 2b nie większa niż 7 m,
b) dla pozostałych obiektów budowlanych nie będących budynkami nie większa niż 5 m,
2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 10 m;
3) dachy obiektów należy wznosić, jako dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450 (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
4) obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 5 miejsc, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w terenie 1UP(C) lub w ramach wydzielonych parkingów w terenach KU.
§ 29.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U/MN(C) do 4U/MN(C) – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – centrum Jaworek:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi publiczne i komercyjne nieuciążliwe,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garaże,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40%. powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów U/MN(C):
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
16
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust.4;
4. W terenach U/MN(C) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych nie większa niż 11 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7,0 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych nie będących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku - nie większa niż 30 m;
4) forma zabudowy: zwarta, prosta bryła budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów, dopuszcza się budynki o innym rzucie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem granic własności, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością zapewnienia dojazdu do zabudowy, dopuszcza się ponadto stosowanie wykuszy, ryzalitów, ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450 (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 8 i 9;
8) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach pastelowych;
9) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6 obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego;
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) zabudowa mieszkaniowa - co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) budynki zamieszkania zbiorowego – co najmniej 1 miejsce na 2 pokoje oraz co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
c) usługi gastronomii – co najmniej 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
d) pozostałe zabudowa usługowa - co najmniej 2 miejsca na usługę, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową lub w ramach wydzielonych parkingów w terenach KU.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
17
§ 30.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN/UT1 do 39MN/UT1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) obiekty usług turystycznych zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
c) budynki rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne i zakłady rzemieślnicze nieuciążliwe, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
b) usługi publiczne,
c) budynki gospodarcze i garaże,
d) budynki inwentarskie,
e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MN/UT1:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, w tym zagrodowej, z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4;
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
4. W terenach MN/UT1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych nie większa niż 12 m,
b) dla budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 9 m,
c) dla budynków gospodarczych i inwentarskich gospodarstw rolnych nie większa niż 8 m;
d) dla pozostałych budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7,0 m,
e) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku - nie większa niż 30 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
5) dopuszcza się dobudowę do budynku istniejącego budynku o innym rzucie niż prostokąt, jeżeli jest to podyktowane stanem własności gruntu, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej lub koniecznością zapewnienia dojazdu lub dojścia do budynku;
6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych, inwentarskich i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350 – 450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
18
7) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
8) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 7, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
9) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 6, 7, 8 i 10;
10) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
11) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
12) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) zabudowa mieszkaniowa - co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) budynki rekreacji indywidualnej – co najmniej 1 miejsce na budynek
c) budynki zamieszkania zbiorowego – co najmniej 1 miejsce na 2 pokoje oraz co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
d) usługi gastronomii – co najmniej 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
e) pozostałe zabudowa usługowa - co najmniej 2 miejsca na usługę, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
§ 31.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN/UT2 do 6MN/UT2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, o wybitnej ekspozycji krajobrazowej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) obiekty usług turystycznych zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
c) budynki rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne i zakłady rzemieślnicze nieuciążliwe, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) budynki inwentarskie,
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
19
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MN/UT2:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, w tym zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4;
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
4. W terenach MN/UT2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych nie większa niż 9 m,
b) dla budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 9 m,
c) dla budynków gospodarczych i inwentarskich gospodarstw rolnych nie większa niż 8 m,
d) dla pozostałych budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7,0 m;
e) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 20 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych , inwentarskich i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350 – 450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt. 5, 6,7 i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) zabudowa mieszkaniowa - co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) budynki rekreacji indywidualnej – co najmniej 1 miejsce na budynek,
c) budynki zamieszkania zbiorowego – co najmniej 1 miejsce na 2 pokoje oraz co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
20
d) usługi gastronomii – co najmniej 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
e) pozostałe zabudowa usługowa - co najmniej 2 miejsca na usługę, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
§ 32.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/UT3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, o cechach tradycyjnej zabudowy łemkowskiej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) obiekty usług turystycznych zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
c) budynki rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne i zakłady rzemieślnicze nieuciążliwe, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 25% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1MN/UT3:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, w tym zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4;
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
4. W terenie 1MN/UT3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych oraz dla budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 9 m,
b) dla budynków gospodarczych nie większa niż 8 m,
c) dla garaży nie większa niż 7,0 m;
d) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 15 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych, rekreacji indywidualnej i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, przyczółkowe, półszczytowe lub czterospadowe, o kącie nachylenia głównych przeciwległych połaci dachowych 450 (z tolerancją do 10%); nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek form otwarcia połaci dachowych (np. jaskółek, facjatek, wyglądów itp.; dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
21
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt. 5, 6, 7 i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czarnym, grafitowym lub szarym;
10) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych, nawiązujących do zabudowy łemkowskiej, poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) zabudowa mieszkaniowa - co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) Budynki rekreacji indywidualnej – co najmniej 1 miejsce na budynek
c) budynki zamieszkania zbiorowego – co najmniej 1 miejsce na 2 pokoje oraz co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
d) usługi gastronomii – co najmniej 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
e) pozostałe zabudowa usługowa - co najmniej 2 miejsca na usługę, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
§ 33.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MR/S – Teren odtwarzanej tradycyjnej zabudowy wsi Rusi Szlachtowskiej:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) budynki gospodarcze,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) usługi turystyczne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi handlu detalicznego,
b) zakłady rzemiosła tradycyjnego,
c) usługi kultury.
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 25% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1MR/S:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i ust. 4;
2) obowiązuje szczytowy układ zabudowy (usytuowanie budynków kalenicą prostopadle do drogi biegnącej dnem dol. Białej Wody);
3) obowiązuje kablowanie projektowanych linii i przyłączy energetycznych i teletechnicznych.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
22
4. W terenie 1MR/S obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków nie większa niż 9 m
b) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
2) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej budynku od 7,5 do 8,5 m.;
4) ilość budynków na działce budowlanej ogranicza się do jednego;
5) ilość kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, w tym druga w dachu;
6) dachy budynków dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych, przeciwległych połaci dachowych 450 (z tolerancją do 10%);
7) nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek form otwarcia połaci dachowych, za wyjątkiem doświetlenia oknami połaciowymi;
8) dachy kryte gontem lub materiałami imitującymi gont pod względem faktury, w kolorze matowym grafitowym;
9) ściany budynków wykończone drewnem naturalnym w kolorystyce naturalnej;
10) podmurówki lub widoczne części kondygnacji piwnicznych należy wznosić w formie nieotynkowanego muru z kamienia warstwowego o wątku „dzikim”;
5. Warunki podziału nieruchomości: dopuszcza się podział nieruchomości wzdłuż linii przedstawionych orientacyjnie na rysunku planu.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 1 miejsce na działce budowlanej a dla usług turystycznych dodatkowo co najmniej 1 miejsce dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 34.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US1/o – teren obiektów towarzyszących dolnym stacjom wyciągów narciarskich położony w granicach osuwisk:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) stacje wyciągów narciarskich i kolei linowej krzesełkowej,
b) obiekty usług gastronomii,
c) obiekty usług hotelarskich
d) obiekty usług wypożyczalni i napraw sprzętu narciarskiego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) kolej linowa krzesełkowa, wyciągi i narciarskie trasy zjazdowe,
b) budynki gospodarcze, techniczne i garaże,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Realizację obiektów wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 dopuszcza się wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
3. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Male Pieniny” PLH120025.
4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia zabudowy podpory kolei linowej krzesełkowej nie większa niż 100 m2.
5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1US1/o:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 4 i w ust. 6;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
23
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny;
3) uciążliwość będąca wynikiem działalności związanej ze sportem i rekreacją narciarską nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona, bądź poza granice terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
6. W terenie 1US1/o ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków użytkowania podstawowego nie większa niż 11 m,
b) dla budynków gospodarczych, technicznych i garaży nie większa niż 7 m,
c) dla podpór kolei linowych krzesełkowych nie większa niż 15 m,
d) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 20 m;
4) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków usługowych, technicznych, gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
5) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze brązowym, lub grafitowym wykończenie elewacji w kolorach stonowanych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki;
6) poddasza mogą być doświetlone za pomocą okien połaciowych lub lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi;
7) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 50 miejsc oraz co najmniej 2 miejsca dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową w terenie 1US1/o.
§ 35.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1US2 do 2US2 – tereny obiektów towarzyszących górnym stacjom wyciągów narciarskich:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) stacje wyciągów narciarskich,
b) obiekty usług gastronomii,
c) obiekty usług wypożyczalni i napraw sprzętu narciarskiego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wyciągi i narciarskie trasy zjazdowe,
b) budynki gospodarcze,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Male Pieniny” PLH120025.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 70% powierzchni działki budowlanej.
4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów US2:
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
24
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 3 i w ust. 5;
5. W terenach US2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków użytkowania podstawowego nie większa niż 9 m,
b) dla budynków gospodarczych nie większa niż 7 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 20 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach, w przypadku stacji wyciągów narciarskich dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków usługowych i gospodarczych wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków, usługowych i gospodarczych obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 7 i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze brązowym lub grafitowym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki;
10) poddasza mogą być doświetlone za pomocą okien połaciowych lub lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa użytkowników wyciągiem, dla potrzeb obsługi technicznej wyciągu dojazd z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
§ 36.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1US3 do 2US3 – tereny narciarskich tras zjazdowych i wyciągów narciarskich:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wyciągi narciarskie,
b) koleje linowe krzesełkowe,
c) narciarskie trasy zjazdowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) stacje wyciągów narciarskich,
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
d) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, trasy rowerowe i konne, niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
25
e) trwałe użytki zielone.
2. W granicach terenów US3 obowiązuje zakaz realizacji nowych zalesień.
3. W granicach terenów US3 adaptuje się istniejące wyciągi narciarskie.
4. W granicach terenów US3 realizacja stacji wyciągów narciarskich jest możliwa z zachowaniem warunków określonych w § 34 ust. 4 - ust. 6, lub w § 35 ust. 3 – ust. 5 niniejszej uchwały.
5. Dla kolei linowych krzesełkowych obowiązuje wysokość podpór nie większa niż 15 m.
6. Powierzchnia zabudowy podpory kolei linowej krzesełkowej nie większa niż 100 m2.
7. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Male Pieniny” PLH120025.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały lub obsługa wyciągiem;
2) miejsca postojowe: w ramach terenów obiektów towarzyszących dolnym stacjom wyciągów narciarskich US1/o.
§ 37.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1US3/o do 2US3/o – tereny narciarskich tras zjazdowych i wyciągów narciarskich położone w granicach osuwisk:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wyciągi narciarskie,
b) koleje linowe krzesełkowe,
c) narciarskie trasy zjazdowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) stacje wyciągów narciarskich,
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
d) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, trasy rowerowe i konne, niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
e) trwałe użytki zielone.
2. Realizację obiektów wymienionych w pkt. 1a – 1c, 2a – 2d dopuszcza się wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
3. W granicach terenów US3/o obowiązuje zakaz realizacji nowych zalesień.
4. W granicach terenów US3/o adaptuje się istniejące wyciągi narciarskie.
5. W granicach terenów US3/o realizacja stacji wyciągów narciarskich jest możliwa z zachowaniem warunków określonych w § 34 ust. 4 - ust. 6, lub w § 35 ust. 3 – ust. 5 niniejszej uchwały.
6. Dla kolei linowych krzesełkowych obowiązuje wysokość podpór nie większa niż 15 m.
7. Powierzchnia zabudowy podpory kolei linowej krzesełkowej nie większa niż 100 m2.
8. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Male Pieniny” PLH120025.
9. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały lub obsługa wyciągiem;
2) miejsca postojowe: w ramach terenów obiektów towarzyszących dolnym stacjom wyciągów narciarskich US1/o.
§ 38.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US4 – teren narciarskich tras zjazdowych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) narciarskie trasy zjazdowe,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
26
b) urządzenia i sieci służące zaśnieżaniu narciarskich tras zjazdowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
c) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, trasy rowerowe i konne, niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
d) trwałe użytki zielone.
2. W granicach terenu 1US4 obowiązuje zakaz realizacji nowych zalesień.
3. W granicach terenu 1US4 nie dopuszcza się oświetlenia narciarskich tras zjazdowych.
4. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Male Pieniny” PLH120025.
§ 39.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US4/o – teren narciarskich tras zjazdowych położony w granicach osuwisk:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) narciarskie trasy zjazdowe,
b) urządzenia i sieci służące zaśnieżaniu narciarskich tras zjazdowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
c) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, trasy rowerowe i konne, niekolidujące z użytkowaniem podstawowym,
d) trwałe użytki zielone.
2. Realizację obiektów wymienionych w pkt. 1a, 1b, 2a – 2c dopuszcza się wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
3. W granicach terenu 1US4/o obowiązuje zakaz realizacji nowych zalesień.
4. W granicach terenu 1US4/o nie dopuszcza się oświetlenia narciarskich tras zjazdowych.
5. Obowiązuje zachowanie wymogów przepisów odrębnych dotyczących Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 „Małe Pieniny” PLH120025.
§ 40.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U1 – teren zespołu cerkiewnego – centrum Jaworek:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty kultu religijnego;
b) budynki mieszkalne;
c) obiekty usług publicznych
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci i infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1U1:
1) obowiązuje zachowanie i zapewnienie ekspozycji obiektów zabytkowych zgodnie z § 14 - § 18 niniejszej uchwały
2) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną i usług publicznych z możliwością rozbudowy, przebudowy i nadbudowy na warunkach określonych w § 29, ust. 2 – ust. 4 niniejszej uchwały, obiektów innych niż obiekty zabytkowe wymienione w § 14 i w § 16 niniejszej uchwały.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
27
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej jedno miejsce dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 41.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U2 do 5U2 – tereny usług:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty usługowe,
b) zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garaże,
b) budynki inwentarskie,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. W strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej.
4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów U2:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 3 i w ust. 5.
5. W terenach U2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych i inwentarskich nie większa niż 12 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 8 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku - nie większa niż 30 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
4) dopuszcza się dobudowę do budynku istniejącego budynku o innym rzucie niż prostokąt, jeżeli jest to podyktowane stanem własności gruntu, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej lub koniecznością zapewnienia dojazdu lub dojścia do budynku;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków usługowych, gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450 (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków usługowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 8 i 9;
8) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
28
9) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2.
11) Obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej jedno miejsce dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 42.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U3 - teren usług publicznych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urządzenia usług publicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkania zlokalizowane w budynkach usług publicznych,
b) usługi komercyjne nieuciążliwe zlokalizowane w budynkach usług publicznych,
c) budynki gospodarcze i garaże,
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 40% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1U3:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4;
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
4. W terenie 1U3 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych nie większa niż 12 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 100 m;
4) forma zabudowy: zwarta, prosta bryła budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów, dopuszcza się budynki o innym rzucie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem granic własności, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością zapewnienia dojazdu do zabudowy, dopuszcza się ponadto stosowanie wykuszy, ryzalitów, ganków, werand, balkonów o innych kształtach, dopuszcza się indywidualną formę budynków użyteczności publicznej;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży należy
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
29
wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350 – 450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego,
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt. 5, 6, 7 i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego,
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 10 miejsc w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, na 1000 m2 powierzchni użytkowej.
§ 43.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U4 – teren usług kultury:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty usług kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi hotelarskie, gastronomiczne i handlu detalicznego,
c) budynki gospodarcze i garaże,
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1U4:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy i przebudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4.
4. W terenie 1U4 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane jako jedno lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych nie większa niż 12 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku nie większa niż 50 m;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
30
4) forma zabudowy: zwarta, prosta bryła budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów, dopuszcza się budynki o innym rzucie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem granic własności, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością zapewnienia dojazdu do zabudowy, dopuszcza się ponadto stosowanie wykuszy, ryzalitów, ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350 – 450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, mieszkaniowych , gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 7, i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej jedno miejsce dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 44.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ML/o do 10ML/o – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej położone w granicach osuwisk:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budynki rekreacji indywidualnej zastrzeżeniem ust. 2;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garaże z zastrzeżeniem ust. 2,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Realizację obiektów wymienionych w pkt. 1a i 2a dopuszcza się wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1. wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,2;
2. wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
3. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej.
4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ML/o:
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
31
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 3 i w ust. 5;
2) zapewnienie obsługi parkingowej nowych obiektów usługowych oraz lokalizacja placów manewrowych w granicach działki lub terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
5. W terenach ML/o ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 9 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 10 m;
3) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
4) dopuszcza się dobudowę do budynku istniejącego budynku o innym rzucie niż prostokąt, jeżeli jest to podyktowane stanem własności gruntu, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, geotechnicznymi warunkami posadowienia budynku lub koniecznością zapewnienia dojazdu lub dojścia do budynku;
5) dachy nowych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych budynków rekreacji indywidualnej, budynków gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350 – 450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków rekreacji indywidualnej, budynków gospodarczych i garaży obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 7 i 9;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidualnej.
§ 45.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1M/o do 4M/o – tereny adaptowanej zabudowy położonej w granicach osuwisk
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
32
b) obiekty usług turystycznych zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
c) budynki rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne i zakłady rzemieślnicze nieuciążliwe, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach zlokalizowanych na tych samych bądź też na wydzielonych działkach,
b) usługi publiczne,
c) budynki gospodarcze i garaże,
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. W granicach terenów M/o dopuszcza się utrzymanie, remont, modernizację, przebudowę i wymianę istniejącej zabudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 4, ust. 5 i w ust.6.
3. Za wyjątkiem wymiany zabudowy, w granicach terenów M/o nie dopuszcza się wznoszenia nowych budynków.
4. W granicach terenów M/o dopuszcza się zmianę przeznaczenia budynków na cele obsługi ruchu turystycznego.
5. Przebudowę, wymianę, remont i modernizację istniejących budynków należy realizować, przy uwzględnieniu zasad wynikających z III kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
6. W terenach M/o ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy przebudowywanych i wymienianych budynków:
1) budynki mogą być jedno- lub wielofunkcyjne;
2) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
3) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków nie większa niż 11 m,
b) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
4) dachy przebudowywanych lub wznoszonych w ramach wymiany budynków należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
5) w przypadku przebudowy lub budowy w ramach wymiany, budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
6) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 5, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy, w pionie lub w poziomie;
7) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
8) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) dla budynków mieszkalnych i rekreacji indywidualnej: co najmniej 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny lub budynek rekreacji indywidualnej,
b) dla zabudowy usługowej: co najmniej 2 miejsca na usługę, w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
33
§ 46.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P – teren produkcji składów i magazynów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty zakładów produkcyjnych
b) obiekty składów i magazynów,
c) obiekty suszarni,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zakłady usługowe, rzemieślnicze i drobnej wytwórczości,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 60% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1P:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4.
4. W terenie 1P ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków składów, magazynów, suszarni oraz zakładów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości nie większa niż 10 m,
b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większa niż 7 m;
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 30 m;
4) forma zabudowy: obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
5) dopuszcza się dobudowę do budynku istniejącego budynku o innym rzucie niż prostokąt, jeżeli jest to podyktowane stanem własności gruntu, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej lub koniecznością zapewnienia dojazdu lub dojścia do budynku;
6) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków produkcyjnych, składowych, magazynowych, usługowych, gospodarczych i garaży należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450 (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
7) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
8) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 6, 7, 9 i 10;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 7 obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
11) dopuszcza się załamanie połaci i zmianę kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości krokwi nie większej niż 1/3 szerokości połaci; dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi oraz otwarcia dachowe w formie lukarn; szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
34
może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej; łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: co najmniej 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej jedno miejsce dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 47.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC – teren cmentarza:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty pochówków, w tym nagrobki, grobowce, kolumbaria i katakumby,
b) obiekty kultu religijnego, w tym kaplice,
c) zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, służące obsłudze cmentarza,
b) wewnętrzne ciągi komunikacyjne,
c) budynki gospodarczo-administracyjne służące obsłudze cmentarza.
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,001 do 0,02;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 2% powierzchni cmentarza;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% powierzchni cmentarza.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 1ZC:
1) obowiązuje zachowanie i zapewnienie ekspozycji obiektów zabytkowych;
2) utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej i gospodarczej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy terenu 1ZC:
1) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków gospodarczo-administracyjnych nie większa niż 8 m,
b) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 20 m;
3) formy zabudowy: dla obiektów administracyjnej i gospodarczej obsługi cmentarza - zwarta, prosta bryła budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów, dopuszcza się budynki o innym rzucie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem granic własności, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością zapewnienia dojazdu do zabudowy, dopuszcza się ponadto stosowanie wykuszy, ryzalitów, ganków, werand, balkonów o innych kształtach; dla obiektów pochówków i obiektów kultu religijnego dopuszcza się formę indywidualną;
4) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków gospodarczo-administracyjnych należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450 (z tolerancją do 10%);
5) obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie;
6) w przypadku nadbudowywanych i przebudowywanych budynków usługowych, gospodarczych i gospodarczo-administracyjnych obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 4 i 5.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe: 10 miejsc w tym co najmniej jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, na 1000 m2 powierzchni cmentarza.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
35
§ 48.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1W do 7W – tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w wodę:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ujęcia wód,
b) obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w wodę;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) drogi wewnętrzne, place manewrowe,
c) zieleń urządzona i zadrzewienia,
d) wody powierzchniowe i urządzenia wodne.
2. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów W:
1) Dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów użytkowania podstawowego;
2) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
3) obowiązuje odprowadzenie poza teren ujęcia wody oraz obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń systemu zaopatrzenia w wodę;
4) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które mogą zagrażać zanieczyszczeniom wód lub powodować obniżenie wydajności ujęć;
5) wszelkie działania muszą być zgodne z przepisami odrębnymi regulującymi ochronę źródeł i ujęć wody;
6) uciążliwość będąca wynikiem działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę, nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona, bądź poza granice terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
4. W granicach terenów W zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę.
5. W granicach terenów W zabronione jest lokalizowanie budowli, które mogą przerwać drożność ekologiczną cieku wodnego, znacząco utrudniać migrację zwierząt wzdłuż cieku. Obiekty przegradzające ciek należy wyposażyć w sprawne przepławki.
§ 49.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1NO – tereny infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty, urządzenia gospodarki odpadami, w tym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
b) obiekty i urządzenia służące rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów oraz redukcji jego negatywnego oddziaływania na otoczenie;
c) zrekultywowana powierzchnia dawnego składowiska odpadów
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe,
c) obiekty administracyjno – gospodarcze związane z gospodarką odpadami i z rekultywacją zamkniętego składowiska
d) zieleń urządzona i zadrzewienia,
e) wody powierzchniowe i urządzenia wodne.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
36
2. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1NO:
1) dopuszcza się indywidualną formę obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
2) zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
3) uciążliwość będąca wynikiem działalności związanej z eksploatacją obiektów i urządzeń gospodarki odpadami, nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona, bądź poza granice terenu, do którego użytkownik ma tytuł prawny.
§ 50.
1. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ – tereny dróg i ulic publicznych klasy drogi zbiorczej, 1KDL – tereny dróg i ulic publicznych klasy drogi lokalnej, od 1KDD do 11KDD – tereny dróg i ulic publicznych klasy drogi dojazdowej, od 1KDW do 20KDW – tereny dróg i ulic wewnętrznych, 1KP6 – tereny ciągów pieszo-jezdnych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) trasy komunikacyjne,
b) obiekty i urządzenia usług komunikacyjnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) chodniki i inne elementy tras komunikacyjnych,
b) ciągi piesze i rowerowe,
c) parkingi i miejsca postojowe,
d) zatoki autobusowe i urządzone przystanki dla pasażerów,
e) obiekty służące izolacji od uciążliwości komunikacyjnej,
f) tymczasowe obiekty budowlane,
g) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
h) zieleń urządzona.
2. Ustala się, jako obowiązujące następujące szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) drogi / ulice klasy KDZ 20 m,
2) drogi klasy KDL 15 m,
3) ulice klasy KDL 12 m,
4) drogi / ulice klasy KDD 10 m,
5) drogi / ulice klasy KDW 8 m,
6) ciągi pieszo-jezdne KP6 6 m.
3. W granicach terenów KP6 nie dopuszcza się lokalizacji zatok autobusowych i urządzonych przystanków dla pasażerów.
4. W terenach KDZ, KDL, KDD, KDW i KP6 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej można lokalizować wyłącznie w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
5. W terenach KDZ, KDL, KDD, KDW i KP6 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;
2) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
37
§ 51.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami od 1KU do 3KU – tereny urządzeń komunikacyjnych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) parkingi i miejsca postojowe,
b) inne urządzenia komunikacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty administracyjno-gospodarcze związane z obsługą urządzeń komunikacyjnych,
b) punkt informacji turystycznej,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) zieleń urządzona i zadrzewienia.
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,001 do 0,02;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 1% powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej.
3. W terenach KU ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej i gospodarczej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust. 4;
2) uciążliwość będąca wynikiem działalności usługowej lub związanej z komunikacją nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona;
3) maksymalna powierzchnia obiektów i urządzeń użytkowania dopuszczalnego może wynosić 20% powierzchni działki.
4. W terenach KU ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych i gospodarczych nie większa niż 8 m,
b) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku – nie większa niż 10 m;
3) forma zabudowy: zwarta, prosta bryła budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów, dopuszcza się budynki o innym rzucie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem granic własności, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością zapewnienia dojazdu do zabudowy, dopuszcza się ponadto stosowanie wykuszy, ryzalitów, ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
4) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków usługowych, administracyjnych i gospodarczych należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
5) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
6) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 5, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy, w pionie lub w poziomie;
7) w przypadku budynków nadbudowywanych i przebudowywanych obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 4, 5, 6 i 8;
8) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
9) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
38
10) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) co najmniej 3% ogółu miejsc parkingowych powinny stanowić miejsca przeznaczone dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową.
§ 52.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZN1 do 86ZN1 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe,
c) urządzenia wodne,
d) obiekty i urządzenia gospodarki leśnej,
e) urządzenia turystyczne.
2. W granicach terenów ZN1 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
3. W granicach terenów ZN1 adaptuje się istniejące obiekty, sieci i urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 53.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZN2 do 17ZN2 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Popradzki Park Krajobrazowy:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe,
c) urządzenia wodne,
d) obiekty i urządzenia gospodarki leśnej,
e) urządzenia turystyczne.
2. W granicach terenów ZN2 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
39
§ 54.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN3 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Rezerwat „Nad Kotelniczym Potokiem”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe,
c) urządzenia turystyczne,
2. W granicach terenu 1ZN3 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną rezerwatu „Nad Kotelniczym Potokiem”.
§ 55.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN4 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Rezerwat „Wąwóz Homole”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe.
c) urządzenia turystyczne
2. W granicach terenu ZN4 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną rezerwatu „Wąwóz Homole”.
§ 56.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZN5 do 2ZN5 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Rezerwat „Zaskalskie Bodnarówka”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe.
c) urządzenia turystyczne,
2. W granicach terenów ZN5 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną rezerwatu „Zaskalskie Bodnarówka”.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
40
§ 57.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1ZN6 do 5ZN6 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Rezerwat „Biała Woda”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe,
c) drogi wewnętrzne,
d) urządzenia turystyczne,
2. W terenach ZN6 zabronione są:
1) łamanie skał i pozyskiwanie wszelkich kopalin;
2) pozyskiwanie ściółki leśnej, trawy i pasanie zwierząt gospodarskich oraz wszelkie czynności z wyjątkiem koniecznych zabiegów zmierzających do zachowania względnie przywrócenia naturalnej szaty roślinnej;
3) niszczenie lub uszkadzanie roślin;
4) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych wyjątkiem robót zmierzających do przebudowy i konserwacji drogi Jaworki – Biała Woda zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
5) obozowanie, zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia;
6) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu i turystyką.
3. W granicach terenów ZN6 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną rezerwatu „Biała Woda”.
§ 58.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN7 – tereny leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – Rezerwat „Wysokie Skałki”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy,
b) zieleń o funkcjach ekologicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich) i ciągów spacerowych oraz lokalizację urządzonych miejsc do odpoczynku,
b) wody powierzchniowe.
c) urządzenia turystyczne.
2. W granicach terenu 1ZN7 obowiązują przepisy odrębne zawarte w aktach ustanawiających ochronę prawną rezerwatu „Wysokie Skałki”.
§ 59.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R/ZL do 18R/ZL – tereny rolne z możliwością zalesienia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) użytki rolne,
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
41
b) lasy,
c) zalesienia położone poza granicami cennych siedlisk nieleśnych będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia turystyczne,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo-jezdne, trasy rowerowe i konne, narciarskie trasy biegowo-śladowe,
d) zieleń urządzona i zadrzewienia,
e) wody powierzchniowe i urządzenia wodne.
2. W granicach terenów R/ZL obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.
§ 60.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R1 do 18R1 - tereny rolne:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) użytki rolne;
b) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, w tym służących produkcji rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,
c) adaptuje się pokazane na rysunku planu budynki o różnych funkcjach z dopuszczeniem ich remontów i przebudowy, z zakazem zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na cele mieszkalne i usługowe,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, trasy rowerowe i konne, narciarskie trasy biegowo-śladowe,
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym niezbędne dla obsługi mieszkańców miejscowości Jaworki
c) zieleń urządzona i zadrzewienia,
d) wody powierzchniowe i urządzenia wodne.
§ 61.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R2 do 3R2 – tereny zabudowy gospodarstw rolnych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty gospodarstw rolnych,
b) użytki rolne;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty małej architektury oraz urządzenia turystyczne,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu R2:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,001 do 0,2 w stosunku do powierzchni danego terenu R2;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 20% powierzchni terenu R2;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 70% powierzchni konturu terenu R2.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów R2:
1) W granicach terenów R2 dopuszcza się utrzymanie, remont, modernizację, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy gospodarstw rolnych w granicach istniejących działek siedliskowych z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i w ust 4;
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
42
2) W granicach terenów R2 dopuszcza się realizację uzupełniającej zabudowy gospodarczej oraz wymianę substancji mieszkaniowej w granicach istniejących działek siedliskowych z zachowaniem warunków określonych w ust 2 i w ust. 4.
4. W terenach R2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki mogą być realizowane, jako jedno- lub wielofunkcyjne;
2) całkowita wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych, nie większa niż 10 m;
b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich gospodarstw rolnych oraz garaży nie większa niż 8 m.,
c) dla pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m;
3) obowiązuje stosowanie bryły budynku w rzucie prostokąta lub w rzucie złożonym z prostokątów; dopuszcza się stosowanie wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów o innych kształtach;
4) dopuszcza się dobudowę do budynku istniejącego budynku o innym rzucie niż prostokąt, jeżeli jest to podyktowane stanem własności gruntu, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej lub koniecznością zapewnienia dojazdu lub dojścia do budynku;
5) dachy nowych oraz nadbudowywanych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków należy wznosić, jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia przeciwległych połaci 350-450, (z tolerancją do 10%) z dopuszczeniem dachów wielospadowych;
6) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku oraz dachów pulpitowych o spadku mniejszym od spadku dachu głównego;
7) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 6, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy, w pionie lub w poziomie;
8) w przypadku budynków nadbudowywanych i przebudowywanych obowiązuje dostosowanie formy dachu do wymogów określonych w pkt 5, 6, 7, 9 i 10;
9) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
10) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
11) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz detali architektonicznych nawiązujących do pienińskiego stylu budownictwa regionalnego
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały;
2) miejsca postojowe:
a) co najmniej 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej.
§ 62.
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R/U – teren zabudowy gospodarstwa rolnego adaptowanej na cele usług turystyki i rehabilitacji w otulinie rezerwatu przyrody „Biała Woda”:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) adaptacja trzech istniejących budynków na cele ośrodka turystyczno-rehabilitacyjnego z możliwością ich remontu, przebudowy, rozbudowy i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania,
b) trwałe użytki zielone, zieleń o funkcjach ekologicznych i ochronnych
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
43
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) pomieszczenia socjalno-biurowe,
b) pomieszczenia noclegowe dla pracowników,
c) pomieszczenia gospodarcze, inwentarskie i garaże,
d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2. Dla budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) dawny budynek mieszkalny z przeznaczeniem na usługi gastronomi i pomieszczenia socjalno-biurowe:
a) powierzchnia zabudowy - do 200m2,
b) całkowita wysokość zabudowy – do 10 m,
c) szerokość elewacji budynku – do 11 m;
d) dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych przeciwległych połaci dachowych 450 (z tolerancją do 10%);
2) dawny budynek inwentarski z przeznaczeniem na cele turystyczno-rehabilitacyjne z bazą noclegową do 30 miejsc noclegowych:
a) powierzchnia zabudowy - do 315 m2,
b) całkowita wysokość zabudowy – do 10 m,
c) szerokość elewacji budynku – do 31 m,
d) dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych przeciwległych połaci dachowych 450 (z tolerancją do 10%);
3) dawny budynek gospodarczy odbudowany z przeznaczeniem na budynek gospodarczy, inwentarski lub garaż:
a) powierzchnia zabudowy - do 280 m2,
b) całkowita wysokość zabudowy - do 10 m,
c) szerokość elewacji budynku – do 30 m,
d) dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych przeciwległych połaci dachowych 450 (z tolerancją do 10%);
4) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwono-ceglastym, brązowym, ciemnozielonym, szarym, grafitowym lub czarnym; wykończenie elewacji w kolorach stonowanych;
5) poddasza mogą być doświetlone oknami połaciowymi oraz za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi, stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2;
6) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do tradycji zabudowy łemkowskiej, z zastosowaniem charakterystycznej dla tej zabudowy formy, kolorystyki, budulca oraz detalu wykończenia budynku.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,001 do 0,15;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 5,66% powierzchni terenu 1R/U;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 90% powierzchni terenu 1R/U.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa z przyległych dróg i ciągów pieszo jezdnych z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej uchwały oraz z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych obowiązujących w rezerwacie przyrody „Biała Woda”;
2) miejsca postojowe: nie więcej niż 5 miejsc postojowych dla pracowników ośrodka; dla klientów ośrodka należy zapewnić dowóz transportem wewnętrznym ośrodka.
§ 63.
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW
44
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R/Z do 4R/Z – tereny trwałych użytków zielonych o wybitnych walorach krajobrazowych:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) trwałe użytki zielone;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia turystyczne,
b) podziemne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo-jezdne, trasy rowerowe i konne, narciarskie trasy biegowo-śladowe,
d) wody powierzchniowe i urządzenia wodne.
2. W terenach R/Z nie dopuszcza się tworzenia nowych zalesień.
§ 64.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 20WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z otuliną brzegową:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wody powierzchniowe śródlądowe,
b) zadrzewienia i zieleń stanowiące otulinę brzegową wód;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia wodne,
b) urządzenia turystyczne,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) §§drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, trasy rowerowe i konne.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów WS:
1) w przypadku budowy wszelkich urządzeń wodnych należy uwzględniać warunki wynikające z przepisów odrębnych.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w terenach WS:
1) dopuszcza się indywidualną formę architektoniczną obiektów użytkowania dopuszczalnego.
4. W granicach terenów WS zabronione jest lokalizowanie budowli, które mogą przerwać drożność ekologiczną cieku wodnego, znacząco utrudniać migrację zwierząt wzdłuż cieku. Obiekty przegradzające ciek należy wyposażyć w sprawne przepławki.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 65.
Ustala się wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu - w wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości.
§ 66.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 67.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Załączniki do pobrania:

Projekt uchwały (.pdf)

Prognoza oddziaływania na środowisko (.pdf)

Załączniki graficzne znajdują się w galerii

Protokół z dyskusji (.pdf)