Przejdź do stopki

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Od 1 września 2022 roku, w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert, obsługę bankową Miasta i Gminy Szczawnica prowadził będzie PKO Bank Polski S.A. W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę bankową wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych (urzędu, szkół, przedszkola, MOPS, MZGK) zostaną zamknięte.

Od 1 września 2022 roku obowiązują następujące numery rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica:

Rachunek Dochodów

89 1020 2892 0000 5202 0825 8305

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

• podatku od nieruchomości,

• podatku rolnego,

• podatku leśnego,

• podatku od środków transportowych,

• opłaty uzdrowiskowej,

• opłaty miejscowej,

• opłaty targowej,

• opłaty skarbowej,

• opłaty od posiadania psów,

• opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

• opłaty za zajęcie pasa drogowego.

• dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy,

• użytkowania wieczystego gruntu gminy,

• trwałego zarządu,

• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,

• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,

• spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,

• mandatów, kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,

• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

Rachunek opłat za odpady komunalne

44 1020 2892 0000 5502 0825 8289

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z należnościami ubocznymi (odsetkami, kosztami upomnienia).

Rachunek Podstawowy (budżetu)

02 1020 2892 0000 5102 0825 8271

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

• subwencji ogólnej,

• dotacji,

• udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

• wpływów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

Rachunek Sum Depozytowych

54 1020 2892 0000 5102 0825 8693

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

• wniesienia wadium,

• zabezpieczenia należytego wykonania umowy.