Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Treść

Szczawnica, dnia 20.09.2022 r.

Znak: RIOŚ.6733.6.2022.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 19.09.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach ewid. nr 5576, 5473/1, 5473/2, 50 w obrębie 0001, przy ul. Głównej w Szczawnicy.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.: 182622203 w. 28.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica