Przejdź do stopki

LIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

LIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Treść

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,


że w dniu 30 listopada 2022 r, o godz. 17:00,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej oraz LII nadzwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LI zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LI zwyczajnej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2023-2025" opracowanego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Palenica”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia        22 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbywania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych        i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Chmielnik na Ukrainie pomocy rzeczowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022.   
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.   
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20.    Zakończenie sesji.     

                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                 (-) Kazimierz Zachwieja