Wspólne posiedzenie komisji 30 listopada 2022 roku, godz. 15.00

Wspólne posiedzenie komisji 30 listopada 2022 roku, godz. 15.00

Porządek  obrad
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczawnicy, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej.


1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2023-2025" opracowanego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Palenica”.
5.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały                          Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 roku                 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbywania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci        i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
8.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Chmielnik na Ukrainie pomocy rzeczowej.
9.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
11.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
12.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
13.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta            i Gminy Szczawnica na rok 2022.  
14.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
15.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16.    Zakończenie posiedzenia.     

 

Tagi