Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w dniu 30 stycznia 2023 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.

 

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/387/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego.
5.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857.
6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.   
8.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
9.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr 1/2022.
10.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
11.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.    Zakończenie posiedzenia.