Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

                                                      Szczawnica, dnia 26.01.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.1.2023.MS          

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z póź. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 20.01.2023 r. Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Solarz, ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myślenice, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa urządzenia turystycznego - wieży widokowej na „Dzwonkówce” zlokalizowanej na dz. ewid. nr 37/4 z obr. 0004 m. Szczawnica.

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi