Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Treść

                                               Szczawnica, dnia 24.02.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.1.2023.MS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           

  Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, informuje zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.), że dnia 22.02.2023 roku, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji inwestycji p.n.: „Budowa wieży widokowej na Dzwonkówce” w granicach działki nr ewid. 37/4, obręb 0004 Szczawnica, w rejonie szczytu górskiego Przysłop, przy szlaku turystycznym /Głównym Szlaku Beskidzkim, na odcinku Krościenko nad Dunajcem – Przechyba/, przesłano do Starosty Powiatu Nowotarskiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie do Ministra Zdrowia, do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie w celu stosownego uzgodnienia.

 

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica