Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE

Treść

Szczawnica, dnia 22.05.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.4.2023.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuję, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej, na działce nr ewid. 289/1, obręb 0004 Szlachtowa położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II 2, można zapoznać się z aktami postępowania, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 18 262 22 03 wew. 28.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA