Przejdź do stopki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

Szczawnica, dnia 07.06.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.6.2023.MS          

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z póź. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 15.05.2023 r., Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Farona z FK projekt Biuro Usług Inżynierskich, 33-390 Łącka 870, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na dz. ewid. nr 42, 43 z obr. 0003 Jaworki I w Gminie Szczawnica.

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica