Przejdź do stopki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

    Szczawnica, dnia 07.06.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.4.2023.MS          

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2023 inwestor tj. Miasto i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, zmieniło wniosek dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej na działce nr ewid. 289/1, oraz na części działki 287 obręb 0004 Szlachtowa położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II.

                        W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. Nr 207 w tut. Urzędzie, po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 18 262 2203 w. 28.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica