Przejdź do stopki

Przetarg - parking ul. Parkowa

Treść

Szczawnica, 12 września 2023 r.

Znak: RIOŚ.6845.52.2023.JP

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres  3 lat  nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1151/2

o powierzchni  0.0460 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 12 000,00 zł +  Vat.

Wadium wynosi  2 400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , które należy wpłacić

na konto PKO BP 0/Szczawnica 54 1020 2892 0000 5102 0825 8693 do  dnia  16 października 2023 r.  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu  16 października 2023 r. 

Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

  • oryginał wpłaty wadium
  • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
  • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka
  • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej / notarialnej /
  • oświadczenia, iż oferent nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Szczawnica i nie pozostaje w sporze z Gminą Szczawnica

 

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262-22-03 wew.29