Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Treść

Szczawnica, 14 września 2023 r.

Znak: RIOŚ. 6220.2.2021.TK

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 775 z póź. zm. - dalej kpa) oraz art. 30, art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z póź. zm. - dalej uuoś);

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

(ul. Szalaya 103, 34-340 Szczawnica)

 

z a w i a d a m i a

o możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Przyrodniczo – Rekreacyjnego „Jarmuta”.

 

Celem postępowania w sprawie dotyczącej warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi, czy istniejące utworzone formy ochrony znajdujące się w obszarze inwestycji.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 uuoś tutejszy Organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Wskazane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez organy współopiniujące:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu,

  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na podstawie art 79 ust.1 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocene oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. Ustawy przysługuje każdemu.

Z aktami sprawy (wniosek wraz z załącznikami, raport oddziaływania na środowisko, opinie organów współopiniujących) można się zapoznać w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 207, w godzinach jego urzędowania.

 

Uwagi i wnioski w sprawie można składać w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. 15 września – 14 października 2023 r. w formie pisemnej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie
w BIP oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, a także stronie internetowej (www.szczawnica.pl) oraz tablicach ogłoszeń Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

 

Otrzymują:

1. Inwestor.

2. Tablica ogłoszeń Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczawnica.

4. Strona internetowa, tablice ogłoszeń Miasta i Gminy Szczawnica.

5. Towarzystwo na rzecz Ziemi (ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim) - ePuap

6. A/a