Przejdź do stopki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

OA.2110.5.2023.AM                                                              Szczawnica 28 września 2023 r


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej.

I.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:


1.Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe (preferowane prawo, administracja, finanse publiczne, rachunkowość).
W procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające staż pracy w administracji.

2. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
2. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3. znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
4. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5. znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych
7. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
8. umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel),
9. umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
10.samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, terminowość, cierpliwość,
11.  zdecydowanie i samodzielność w działaniu.
12. zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i współpracownikami.
13. poczucie odpowiedzialności i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


II.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
1.Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady Miejskiej i jej komisji, a w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i jej Komisji,
2) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
4) obsługa elektronicznego systemu głosowania,
5) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji Rady,
6) obróbka nagrań z sesji Rady Miejskiej i publikacja nagrań na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej,
7) czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów, przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
8) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz udostępnianie ich mieszkańcom,
9) prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady oraz zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Rady Miejskiej
11) organizowanie narad, konferencji i spotkań z mieszkańcami zwoływanych przez Przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji Rady,
12) organizowanie wyborów: prezydenckich, parlamentarnych, referendów ogólnokrajowych, do parlamentu europejskiego, do Rady Miejskiej, rad osiedlowych i sołectw, obsługa zebrań wyborczych osiedli i sołectw, przechowywanie protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
13) organizacja wyborów ławników do sądów powszechnych, sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
14) wspieranie i upowszechnianie idei samorządności.
15) pomoc przy przygotowaniu Raportu o Stanie Gminy.

2. Prowadzenie dokumentacji administracyjno-biurowej z zakresu przynależności gminy do związków gminnych oraz stowarzyszeń i fundacji.

3. Prowadzenie archiwum zakładowego oraz wykonywanie obowiązków archiwisty zakładowego


 III. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i inne umiejętności przydatne na stanowisku pracy oraz ewentualnie referencje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
10)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
o stronniczość lub interesowność,
11) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).


IV. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 10 października 2023r.  r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej.”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica lub na skrytkę ePUAP: /n1oefx6746/SkrytkaESP.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się, zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


      V. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych:
W sierpniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  

   
VI. Informacje dodatkowe:
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy podejmie decyzję o wyborze.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  oraz tablicy  ogłoszeń  znajdującej się w Urzędzie  Miasta i Gminy.

 

VII. Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze d.s obsługi Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@szczawnica.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku zatrudnienia Pani/Pana u Administratora dane w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną upowszechnione w siedzibie Administratora i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada o 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych w przypadkach określonych w przepisach RODO a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie.Szczawnica, dnia 28 września 2023r.