Przejdź do stopki

30.10.2023 - Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

30.10.2023 - Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 roku (poniedziałek), o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad posiedzenia:    

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2023 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1632K Krościenko-Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857”
  5. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
  6. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki ew. nr 1220/49 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej.
  7. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.
  8. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.