Przejdź do stopki

Obwieszczenia

Treść

Szczawnica, dnia 26.10.2023 r.

 

Znak: RIOŚ.6733.9.2023.MS                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, informuje zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zm.), że dnia 26.10.2023 roku, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w granicach działek nr ewid. 5577, 156/1 i 156/2, obręb 0001, Szczawnica, położonych w Szczawnicy, w rejonie ulicy Głównej, przesłano do Starosty Powiatu Nowotarskiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, do Ministra Zdrowia, do Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego oraz do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu do Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu w celu stosownego uzgodnienia.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

Szczawnica, dnia 13.10.2023 r.

Znak: RIOŚ.6733.9.2023.MS         


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 06.10.2023 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, z siedziba ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków reprezentowanej przez Pana Rafała Jędrzejek, ul. Laskowa 570, 34-602 Laskowa, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w granicach działek nr ewid. 5577, 156/1 i 156/2, obręb 0001, Szczawnica, położonych w Szczawnicy,
w rejonie ulicy Głównej.

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica